Home •  Dobrodošlica •  Mapa weba • Kontakt •  Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovdje ste:


  STATUT GRADA OMIŠA  

S T A T U T Grada Omiša

(«Službeni glasnik Grada Omiša» br.8/01, 1/02 i 1/05)

I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se obilježja Grada Omiša, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Omiša.

Članak 2.

Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Grada Omiša su naselja Blato na Cetini, Borak, Čelina, Čišla, Donji Dolac, Dubrava, Gata, Gornji Dolac, Kostanje, Kučiće, Lokva Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Omiš, Ostrvica, Pisak, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Stanići, Svinišće, Trnbusi, Tugare, Zakučac, Zvečanje.

Područja Grada Omiša obuhvaća područje naselja sa zapadne strane omeđeno granicom Grada Omiša i Općine Dugi Rat (granica počima na moru zapadno od auto-kampa “Ribnjak” ide potokom prema sjeveru do Jadranske ceste, Jadranskom cestom u pravcu Omiša do spomenika Franji Kluzu, cestom prema starom selu Duće do kuće Rajka Opačka, preko istočnog dijela kuće Rajka Opačka u pravcu sjeverozapada na granicu k.o. Tugare), zatim južnom granicom k.o. Tugare skreće prema sjeveru zapadnim granicama k.o. Tugare, k.o. Dubrava, k.o. Dolac Donji do rijeke Cetine, skreće prema jugoistoku rijekom Cetinom do granice k.o. Dolac Gornji, k.o. Srijane, do zapadne granice k.o.  Nova Sela, nastavlja zapadnom granicom k.o. Nova Sela do k.o. Birorine, onda ide sjevernom granicom k.o. Nova Sela, k.o. Blato do k.o. Kreševo, skreće prema jugu istočnim granicama k.o. Blato, k.o. Kostanje, k.o. Podgrađe, k.o. Slime i k.o. Rogoznica do mora.

 Granice Grada Omiša mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

 Površina Grada Omiša je 266,2 km2 (26.620 ha).

Članak 3.

Grad Omiš  je pravna osoba.

Sjedište Grada Omiša  je u Omišu, Trg kralja Tomsilava 5.

Tijela i upravna tijela Grada Omiša imaju pečate.

Pečat ima oblik i sadržaj utvrđen posebnim propisima.

Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom.

Članak 4.

Grad Omiš  ima grb i zastavu.

Gradsko vijeće svojom odlukom, a u skladu s posebnim propisima utvrđuje izgled grba i zastave,  korištenje grba i zastave Grada Omiša , kao i druga pitanja od značaja za izradu i uporabu grba i zastave Grada.

Članak 5.

Dan Grada Omiša je  16. svibnja (blagdan sv. Ivana Nepomuka).

U povodu Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja Grada i priređuju druge svečanosti.

Članak 6.

Gradsko vijeće Grada Omiša  može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad proglasiti počasnim građaninom.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast  se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Članak 7.

Gradsko vijeće Grada Omiša odlučuje o dodjeli javnih priznanja Grada .

Gradsko vijeće Grada Omiša posebnom odlukom utvrđuje vrstu javnih priznanja, uređuje uvjete za  dodjeljivanje,  izgled i oblike, kriterij i postupovnost njihove dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Članak 8.

Grad Omiš surađuje s  drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi ostvarivanja zajedničkih interesa  na unapređenju gospodarskog i društvenog  razvitka.

        Grad Omiš, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka gradova/općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima/općinama odgovarajuću udrugu.

  Članak 9.

 Grad Omiš može uspostaviti i održavati suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država, u okviru svog smaoupravnog djelokruga.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Omiša s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

 Članak 10.

Grad Omiš u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini  Splitsko-dalmatinske županije  te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Grada, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada Omiša mogu podnositi Gradsko vijeće, Poglavarstvo i gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 11.

Grad Omiš samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 12.

Grad Omiš obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1.      uređenje naselja i stanovanje,

2.      prostorno i urbanističko planiranje,

3.      komunalne djelatnosti,

4.      brigu o djeci,

5.      socijalnu skrb,

6.      primarnu zdravstvenu zaštitu,

7.      odgoj i osnovno obrazovanje,

8.      kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

9.      zaštitu potrošača,

10.  zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

11.  protupožarnu i civilnu zaštitu.

Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi koje je Grad Omiš dužan organizirati kao i poslovi koje će Grad Omiš obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.

Način organiziranja poslova iz stavka 2. ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se općim aktima koje donosi Gradsko vijeće.

Članak 13.

Grad Omiš može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta prenijeti na Splitsko-dalmatinsku županiju  ili na mjesni odbor na području Grada Omiša ako ocijeni da je to učinkovitije, a u skladu sa ovim Statutom i Statutom Splitsko-dalmatisnke županije.

Grad Omiš može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta, organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovoga članka, općine i gradovi mogu osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Članak 14.

Gradsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Splitsko-dalmatisnke županije, da Gradu Omišu, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na:

1.      školstvo,

2.      zdravstvo,

3.      prostorno i urbanističko planiranje,

4.      gospodarski razvoj,

5.      promet i prometnu infrastrukturu

ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Grad Omiš može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

Članak 15.

Grad Omiš u okviru samoupravnog djelokruga:

1.      raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada,

2.      promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

3.      vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,

odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne

kulture i športa,

4.      osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

5.      obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja  

      prostora u vlasništvu Grada Omiša,

6.      osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,

7.      vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,

8.      organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,

9.      osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih,    socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

10.  obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu Omišu,

11.  potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i         zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

12.  potiče aktivnosti udruga građana,

13.  promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,

14.  osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

15.  osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

16.  donosi proračun Grada Omiša,

17.  obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

18.  obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima Grada za njegov gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Grada Omiša u skladu sa zakonom.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Lokalni referendum može se raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina članova Gradskog vijeća, Poglavarstvo Grada, polovina mjesnih odbora na području Grada Omiša i 20% birača upisanih u birački popis Grada.

Članak 18.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

1.      područje za koje se raspisuje referendum,

2.      naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,

3.      obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

4.      referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

5.      dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće Grada Omiša.

  Članak 19.

Gradsko vijeće Grada  Omiša može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Gradsko vijeće Grada Omiša može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Članak 20.

Građani  imaju pravo predlagati Gradskom vijeću Grada Omiša donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Omiša.

Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 21.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Omiša i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Grada Omiša ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Na podnjete predstavke i pritužbe gradonačelnik, odnosno pročelnici upravnih odjela, dužni su građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

IV. GRADSKA  TIJELA

Članak 22.

Tijela Grada su:

1.      Gradsko vijeće,

2.      gradonačelnik,

3.      Gradsko poglavarstvo.

Članak 23.

          Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Omiša podijeljene su između Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i upravnih tijela Grada Omiša .

          Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Gradskog poglavarstva.

          Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Gradsko vijeće.

          Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1.     Gradsko vijeće

Članak 24.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Omiša i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 19 članova izabranih na način određen zakonom.

Članak 25.

          Gradsko vijeće:                 

1.      donosi Statut Grada Omiša,

2.      donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Omiša,

3.      donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

4.      bira i razrješava gradonačelnika i njegove zamjenike te članove Poglavarstva Grada Omiša,

5.      osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

6.      uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,

7.      osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,  društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Omiš,

8.      obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Članak 26.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

Članak 27.

Predsjednik Gradskog vijeća:

1.      zastupa Vijeće,

2.      saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća,

3.      brine o javnosti rada Vijeća,

4.      obavlja druge poslove predviđene Poslovnikom.

Članak 28.

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

Članak 29.

          Članovi Gradskog vijeća osobito imaju pravo:

1.      predlagati donošenje općih i drugih akata i davati amandmane na prijedloge općih akata,

2.      postavljati pitanja Gradskom vijeću i pročelnicima upravnih tijela i tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga,

3.      na naknadu troškova u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Članak 30.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća,  za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Gradsko vijeće.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 31.

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na

sjednici Gradskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.

2.     Gradonačelnik

Članak 32.

          Gradonačelnik Grada Omiša:

1.      zastupa Grad i nositelj je izvršene vlasti.

2.      predsjednik je Poglavarstva Grada Omiša

3.      daje punomoći za zastupanje Grada Omiša u pojedinim stvarima,

4.      ima pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

5.      podnosi Poglavarstvu prijedlog proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,

6.       usmjerava rad upravnih tijela Grada Omiša i daje im upute za rad,

7.      obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim akatima.

        Gradonačelnik Grada Omiša dužnost obavlja profesionalno.

Članak 33.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Grada Omiša ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Gradsko vijeće to ne učini gradonačelni je dužan  u roku osam dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Grada.

Članak 34.

Gradonačelnik ima dva  zamjenika.

Jedan zamjenik gradonačelnika svoju dužnost obavlja profesionalno.

Zamjenici gradonačelnika članovi su Poglavarstva.

Gradonačelnika u slučaju duže  odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje zamjenik kojeg on odredi.

 Gradonačelnik, u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjriti jednom od svojih zamjenika.

Gradonačelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

Članak 35.

Gradonačelnika bira  Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3  članova Gradskog vijeća na način i po postupku utvrđenim u Poslovniku Gradskog vijeća.

Zamjenikci  gradonačelnika biraju se na isti način i po istom postupku kao gradonačelnik.

3.     Gradsko poglavarstvo

Članak 36.

          Gradsko poglavarstvo Grada Omiša (dalje u tekstu: Poglavarstvo) izvršno je tijelo Grada Omiša.

          Poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

       Poglavarstvo je dužno podnositi Gradskom vijeću godišnje izvješće o radu, u pravilu istekom tekuće godine.

          Poglavarstvo ima 7 članova od kojih su gradonačelnik i njegovi zamjenaici po položaju članovi Poglavarstva. Članovi Poglavarstva  biraju se  iz reda vijećnika Gradskog vijeća i iz reda osoba koje nisu vijećnici.

       Iz reda  osoba koje nisu vijećnici bira se do 4 člana.

       Član Poglavarstva u pravilu obavlja svoju dužnost počasno.

       Članovi Poglavarstva koji dužnost ne obavljaju profesionalno imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 37.

Poglavarstvo:

1.      priprema  prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

2.      predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

3.      daje mišljenje o prijedlozima općih i drugih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagači,

4.      utvrđuje prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

5.      izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

6.      usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Omiša u obavljanju poslova iz njihova samoupravna djelokruga i nadzire njihov rad,

7.      upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Omiša kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

8.      obavlja izbor i imenovanja i razrješenja pročelnika, službenika i namještenika upravnih tijela i predstavnika Poglavarstva ako je to određeno zakonom, općim aktima Gradskog vijeća i Poglavarstva,

9.      obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

      Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. točka 7. ovoga članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 38.

          Poglavarstvo donosi Poslovnik kojim uređuje ustroj Poglavarstva, način rada i odlučivanja. 

Upravni odjeli i službe    

Članak 39.

Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Omiša kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad ustrojava Gradsku upravu  Grada Omiša.

Gradska uprava sastoji se od:

1.      Ureda gradonačelnika (koji u svom sastavu ima Odsjek za proračun i računovodstvo)

2.      Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti i

3.      Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora  i zaštitu okoliša.

       Uredom gradonačelnika upravlja tajnik Grada.

       Upravnim odjelima upravljaju pročelnici.

       Odsjekom upravlja voditelj.  

Pročelnike upravnih odjela i tajnika Grada imenuje Gradsko Poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Članak 40.

          Upravna tijela Grada Omiša samostalna su u okviru svoga djelokruga i za svoj rad odgovorna su Poglavarstvu i gradonačelniku.

Članak 41.

Briše se.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 42.

Na području Grada Omiša osnivaju se mjesni odbori  kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor je pravna osoba.

       Mjesni odbori se osnivaju za jedno naselje, više međusobno povezanih  manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostela dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Na području Grada Omiša osnivaju se mjesni odbori:

-         Blato na Cetini, Borak, Čišla, Čelina-Stanići, Dolac Donji, Dolac Gornji, Dubra, Gata, Kostanje, Kučiće, Lokva-Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Ostrvica Donja, Ostrvica Gornja, Pisak, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Rošca, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Svinišće, Trnbusi, Tugare Dočine, Tugare Podume-Račnik, Tugare Čažin dolac, Zakučac i Zvečanje ;

-         u  naselju Omiš:   Priko, Punta-Stari grad, Mlija-Brzet i Nemira-Ravnice.

       U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes GradaOmiša u cjelini.

Članak 43.

         Mandat članova vijeća mjesnog odbora koji su izabrani po prijašnjim propisima ističe danom objave odluke Gradskog poglavarstva Grada Omiša o raspisivanju izbora za članove tijela mjesnih odbora i kotareva.

Članak 44.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo,  vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja. Prijedlog sadrži podatke o:

1.      podnositelju inicijative odnosno predlagaču,

2.      imenu mjesnog odbora,

3.      području i granicama mjesnog odbora,

4.      sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 45.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora  biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem.      

Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora  raspisuje Gradsko poglavarstvo.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima:

  5 članova u mjesnom odboru koji ima do 500  stanovnika,

  7 članova u mjesnom odboru koji ima više od 500  stanovnika.

Članak 46.  

Vijeće mjesnog odbora:

1.      donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

2.      donosi pravila mjesnog odbora,

3.      donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

4.      donosi financijski plan i godišnji obračun,

5.      bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

6.      saziva mjesne zborove građana,

7.      odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Omiša,

8.      predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

9.      surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Omiša,

10.  surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

11.  obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 47.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Članak 48.

       Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstva za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokurga Grada, sredstva se  osiguravaju u proračunu Grada Omiša.

       Za financiranje svojih djlatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

1.    dotacije pravnih subjekata i građana i

2.    druga sredstva.

Članak 49.

Pomoć u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za mjesne odbore obavljaju gradsaka tijela uprave na način uređen gradskom odlukom.

Članak 50.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:

1.                   rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Omiša i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,

2.                   predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

3.                   predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,

4.                   predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 51.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Članak 52.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

1.      predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

2.      saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

3.      provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

4.      surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,

5.      informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

6.      obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada Omiša.

Članak 53.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Poglavarstvu za zakonitost svoga rada.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 54.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

1.      prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

2.      predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

3.      raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

4.      obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

  Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 55.  

Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja   Poglavarstvo koje  može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

Članak 56.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Omišu čine imovinu Grada.

          Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Omiša raspolaže, upravlja i koristi se Poglavarstvo Grada Omiša  pažnjom dobrog domaćina.

Nekretninu u vlasništvu Grada Omiša, Gradsko poglavarstvo  može otuđiti ili na drugi način s njom raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 57.

Grad Omiš slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svoga samoupravnog djelokruga i poslova koje obavlja i osigurava iz područnog (regionalnog) značenja za područje Grada.

Prihodi Grada Omiša moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.

Članak 58.

      Prihodi Grada Omiša su:

1.      gradski  porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2.      prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Grada,

3.      prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno onih u kojima Grad ima udjel ili dionice,

4.      prihodi od naknade za koncesiju koju daje Gradsko vijeće,

5.      novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Gradsko vijeće samo propiše u skladu sa zakonom,

6.      udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

7.      sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske u državnom proračunu,

8.      drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 59.  

Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 60.

Svi prihodi koji pripadaju Gradu kao i svi rashodi za poslove koje Grad obavlja iskazuju se u proračunu Grada Omiša.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Članak 61.

Grad Omiš sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 62.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

          Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.

Članak 63.

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće.

Članak 64.

          Nakon isteka godine za koju je proračun donijet Gradsko vijeće utvrđuje godišnji obračun proračuna najkasnije do kraja travnja.

Član 65.

Grad Omiš može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom.

            Grad Omiš može raspisivati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Članak 66.

Grad Omiš može davati suglasnosti za zaduženje i jamstvo odnosno zajam trgovačkom društvu ili javnoj ustanovi čiji je osnivač i većinski vlasnik.

Ako Grad Omiš nije većinski vlasnik pravne osobe iz prethodnog stavka, može davati suglasnost za zaduživanje, jamstvo ili zajam najviše do razmjernog udjela u vlasništvu ili dionicama.

   Članak 67.

          Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Omiša . 

VII. AKTI GRADA

   Članak 68.

Gradsko vijeće u okviru svog djelokruga donosi opće i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Svi opći i važniji drugi akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.

Članak 69.

          Poglavarstvo Grada Omiša donosi opće akte za izvršenje odluka Gradskog vijeća, te pojedinačne akte u izvršavanju pojedinih svojih prava i obveza

Članak 70.

 Upravna tijela Grada, ako izvršavaju opće akte Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih soba.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Gradu Omišu donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih zakona.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Članak 71.

Podrobnije odredbe o aktima Grada Omiša, postupku donošenja i objavi akata te o vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća i Poslovnikom Poglavarstva.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 72.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Omiš osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Za obavljanje odgovarajućih poslova  iz svog samoupravnog djelokruga,  Grad može osnovati trgovačka društva, javne ustanova i vlastite pogone, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi Grad može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

IX. JAVNOST RADA

Članak 73.

          Rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i Gradske uprave je javan.

Članak 74.

          Sjednice Gradskog vijeća i Poglavarstva su javne i mogu im prisustvovati građani i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

          Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, ili dio sjednice Gradskog vijeća i Poglavarstva, kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem povjerljivosti ili kada iz opravdanih razloga  to odluči Gradsko vijeće odnosno Poglavarstvo.

Članak 75.

      Javnost rada tijela iz članka 73. ovog Statuta osigurava se:

-         javnim održavanjem sjednica,

-         izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog informiranja,

-         objavljivanjem općih akata i drugih akata u listu “Službeni glasnik Grada Omiša” i na druge načine.

Članak 76.

          Grad Omiš organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

 Članak 77.

          Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim tijelima utvrđuje Poglavarstvo.

Članak 78.

          Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Omiša mora biti istaknut naziv tijela.

Članak 79.

          Ostvarivanje javnosti rada tijela Grada  pobliže se uređuje njihovim poslovnicima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Omiša sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti Grada Omiša u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 81.

Grad Omiš donijet će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Omiša u rokovima određenim posebnim zakonima.

Članak 82.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta može predložiti Poglavarstvo, radno tijelo Gradskog vijeća, gradonačelnik i 1/3 članova Gradsko vijeća.

Gradsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina svih članova Gradskog vijeća.

Članak 83.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Omiša objavljen u “Služben glasnik Grada Omiša” br. 3/94, 1/96, 3/96, 4/97 i 3/01.

↑ Vrh ↑↑ Vrh stranice ↑

Copyright©Grad Omiš 2005.