PRORAČUN U MALOM 2005.godine. 

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je temeljni financijski dokument Grada i donosi ga Gradsko vijeće. U Proračunu su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primitci, te svi rashodi i izdaci Grada. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za godinu u kojoj je donesen. Fiskalna godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada za 2005. godinu.

ŠTO SVE MOŽETE SAZNATI IZ PRORAČUNA?

  • Koliki su i koji su ukupni prihodi Grada?

  • Koliki su ukupni rashodi Grada?

  • Što sve Grad financira i kako su raspoređeni glavni rashodi?

  • Koliko novca odlazi na izgradnju komunalnog sustava i uređenje prostora?

  • Koliko se ulaže u kulturu, udruge i sport?

  • Koliko novca Grad izdvaja za financiranje dječjih vrtića, a koliko za prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb?

Poštovani žitelji na području grada Omiša,

Pred sobom imate Proračun u malom Grada Omiša, dokumenta koje­mu je temeljni cilj prikazati osnovne podatke o Proračunu Grada Omiša za 2005. godinu, te planove, aktivnosti i projekte koji se financiraju iz proraču­na Grada. Moći ćete pročitati iz kojih izvora novac dolazi u proračun za ovu, 2005. godinu, kako su raspo­ređeni glavni rashodi, koliki je dio proračuna raspoređen po pojedinim upravnim odjelima grada, te unutar njih. Najznačajniji projekt kojeg smo pokrenuli je odvodnja oborinskih voda na prostoru Prika, za što smo u ovoj godini odvojili 2 milijuna kuna, te započeli radove ukupne vrijednosti 5,5 milijuna kuna, koje će sufinanci­rati Hrvatske vode i Splitskodalmatinska županija. Potom, izvršili smo otkup zemljišta na trasi ceste OmišGata i uskoro će započeti radovi na rekonstrukciji i gradnji nove trase. Na taj način ćemo veliki broj stano­vništva koje živi u zagori približiti Omišu, a za nekoliko godina i autocesti SplitDubrovnik. Ulažemo i u uređenje lokalnih cesta i putova te godišnje obnovimo oko 20 km tih cesta, čime ćemo za nekoliko godina obnoviti sve lokalne ceste koje su u našoj nadležnosti. Dovršava se prva faza vodoopskrbnog sustava Blato na Cetini-Nova sela, i Trnbusi-Dolac Donji. To je investicija Grada Omiša, Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih voda u ukupnom iznosu od 29 milijuna kuna, gdje Grad Omiš participira sa 20 posto. Vjerujem da ćemo ugovoriti i drugu fazu, vodovodnu mrežu do svakog domaćinstva, u što će biti ulo­žen jednak iznos.

Značajni projekt kojeg smo započeli i napravili većim dijelom je kanalizacijski sustav Grada Omiša zahvaljujući kreditu HBOR-a u iznosu od 1,6 milijuna eura. Napravljen je podmorski ispust dužine 1700 metara, pumpe i dio obalnog cjevovoda i kolektora, a za dovršenje kanalizacijskog susta­va prema istoku (do naselja Stanici) biti će izdvojeno još 6 milijuna kuna. Pored toga, u toku je izrada projektne dokumentacije za ostala mjesta koja neće biti naslonjena na ovaj ispust, čime će se osigurati kanalizacijski sustav za naselja Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići i Pisak. Značajan je naš program izgradnje malonogometnih i košarkaških igrali­šta u svakom naselju Grada Omiša. Napravili smo dosad 10 novih igra­lišta, na redu je asfaltiranje igrališta u Mjesnom odboru Trnbusi i otvore­nje male sportske dvorane koju smo uredili u mjesnom odboru Kučiće. Krajem prošle godine izvršili smo otkup zemljišta za javne sadržaje koji će uključiti igralište u gradskom Mjesnom odboru Nemira-Ravnice. Od kulturnih aktivnosti koje financira Grad najznačajniji je Festival dal­matinskih klapa, kojega smo osnivači i vlasnici kao ustanove u kulturi i kojeg financiramo sa oko 800.000 kuna godišnje. Nakon Festivala slije­di Omiško kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu, kojeg financi­ramo s oko 800.000 kuna godišnje, a udruge i kulturnoumjetnička druš­tva sa oko 150.000 kuna godišnje. Značajan projekt u kulturi je obnova Glagoljaškog sjemeništa na Priku, kompleksa iz 1750. godine, uz crkvu Sv. Petra. Projektnu dokumentaciju smo sami napravili i u Proračunu za ovu godinu osigurali sredstva za kupnju novih stanova za 3 obitelji koje tamo žive. Omiš nije imao knjižnicu i čitaonicu, no uredili smo je, opremili i zaposlili dvoje djelatnika.

Grad Omiš predškolski odgoj financira sa oko 3,4 milijuna kuna, dok za socijalni program izdvajamo oko 5 posto Proračuna (1,8 milijuna kuna) za potpore za stanovanje, te jednokratne novčane pomoći za ugrožene obitelji. U zadnjih 5 godina adaptirali smo sve postojeće vrtiće i otvorili jaslice, a nastavljamo s otvaranjem vrtića i u zagori. Prošle smo godine otvorili vrtić u Tugarama, u ovoj godini planiramo otvoriti vrtić u Koštanju, a slijedeće u Kučićima. Vatrogasce financiramo samostalno i u potpuno­sti sa oko 2,3 milijuna kuna godišnje, a kroz program Vlade za nabavku dvaju novih vozila, osigurali smo dio sredstava već u ovoj godini. Po zakonu, jedinica lokalne samouprave mora organizirati prijevoz na svom prostoru i povezati s gradskim sjedištem naselja, od kojih su neka od Omiša udaljena i do 30 km. Za javni prijevoz izdvajamo oko 700.000 kuna za subvencioniranje linija. Sufinanciramo sa 30 posto subvencije na cijenu sve đake i studente koji putuju javnim prijevozom, čime se proračunski tro­škovi uz suvlasništvo u splitskom »Prometu« penju na oko milijun kuna. Nekada je Omiš bio industrijski centar te stoga nije stekao turističku tra­diciju. Radi turističkog iskoraka, prvenstveno smo se orijentirali na in­frastrukturu: vodoopskrbu u priobalju i u zagori, kanalizaciju u priobalju, ceste i urbanističke planove kako bismo stvorili uvjete i pripremili lokaci­je za investitore. Veliki gradski autokamp kao i Radmanove mlinice dali smo u najam domaćim tvrtkama koje uredno posluju i doprinose grad­skom proračunu. U rujnu ove godine započinje rekonstrukcija Hotela Plaža. Lokaciju bivše tvornice cementa prenamijenili smo u turističku izgradnju, te je na javnom natječaju prodali radi gradnje turističkog kom­pleksa s 2 hotela s 4 zvjezdice i po 240 kreveta, 9 rezidencijalnih vila i 400 apartmana. Ukupan broj ležaja procjenjuje se na oko 1400, a imati će kulturne, zabavne i sportske sadržaje, kao novi dio grada, u stilu dal­matinskih gradova.

U našem gradu nastojimo podići nivo kulture, sporta i življenja, uređeno­sti infrastrukture i sadržaja u gradu. Grad financira sportske klubove sa 1,2 milijuna kuna, te održavamo i obnavljamo sportske objekte. U tijeku je izrada izvedbenog rješenja za sportsku dvoranu, koja će kao trodijel-na sportska dvorana za 800-1000 gledatelja moći istovremeno osigurati nastavu tjelesne kulture za 3 školska razreda, a i zadovoljiti standardi­ma za međunarodne utakmice. Grad će u tu investiciju krenuti zajedno s Ministarstvom prosvjete i športa no poseban prihod će nam predsta­vljati 1000 kvadrata poslovnih prostora u sklopu tog sportskog objekta. U sklopu te sportske dvorane, biti će i igralište za mali nogomet sa umje­tnom travom. Zajedno s obližnjim stadionom tako nastaje sportski cen­tar, koji će radi naše mediteranske klime i sportova na Cetini privući broj­ne sportske klubove.

Sve to ne bi bilo moguće da nismo uspjeli povećati i konsolidirati grad­ske prihode uz urednu naplatu komunalnih naknada i doprinosa, najma ili prodaje poslovnih prostora ili zemljišta. Konačni nam je cilj osigurati uvjete za investicije u gospodarstvu, ponajviše turizmu, na taj način povećati zaposlenost, a time i prihode gradskog proračuna. Sredstva iz proračuna ponovo ćemo ulagati u razvoj cjelokupnog područja Grada Omiša, kako bi postali mjesto sve boljeg i ugodnijeg življenja. Ovim prikazom Proračuna ukratko ga predstavljamo vama, sa željom da bolje upoznate ovaj najvažniji gradski financijski i gospodarski do­kument.

Gradonačelnik Grada Omiša Ivan Škaričić, prof.

Grad Omiš – Proračun u malom – Informativna publikacija Grada Omiša – Nakladnik Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5, 21310 OMIŠ – Naklada 4500 primjeraka – Ova publikacija je propremljena uz pomoć konzultanata Modela Sudjelovanje građana Projekta reforme lokalne samouprave (PRLS ) koji se provodi pod pokroviteljstvom USAID- CROATIA ( United States Agency for International Development- Američka agencija za međunarodni razvoj) – stajališta izražena u ovoj publikaciji izražavaju stajališta lokalne samouprave

↑ Vrh ↑

Zatvori