Traži  
  23. srpanj 2021.      Kontakt ..:: Statut Grada ::..   Prijava  

  Minimiziraj
Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 8/01, 1/02, 1705 i 1/06) Gradsko vijeće Grada Omiša na 3. sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine donosi
 STATUT GRADA OMIŠA
 
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Omiša, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Omiša, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Omiša.
Članak 2.

Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave.

 Naziv, područje i sjedište Grada Omiša određeni su zakonom.
 
Članak 3.
Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
 
U sastavu Grada Omiša su naselja Blato na Cetini, Borak, Čelina, Čišla, Donji Dolac, Dubrava, Gata, Gornji Dolac, Kostanje, Kučiće, Lokva Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Omiš, Ostrvica, Pisak, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Stanići, Svinišće, Trnbusi, Tugare, Zakučac, Zvečanje.
 
Područja Grada Omiša obuhvaća područje naselja sa zapadne strane omeđeno granicom Grada Omiša i Općine Dugi Rat (granica počima na moru zapadno od auto-kampa “Ribnjak” ide potokom prema sjeveru do Jadranske ceste, Jadranskom cestom u pravcu Omiša do spomenika Franji Kluzu, cestom prema starom selu Duće do kuće Rajka Opačka, preko istočnog dijela kuće Rajka Opačka u pravcu sjeverozapada na granicu k.o. Tugare), zatim južnom granicom k.o. Tugare skreće prema sjeveru zapadnim granicama k.o. Tugare, k.o. Dubrava, k.o. Dolac Donji do rijeke Cetine, skreće prema jugoistoku rijekom Cetinom do granice k.o. Dolac Gornji, k.o. Srijane, do zapadne granice k.o. Nova Sela, nastavlja zapadnom granicom k.o. Nova Sela do k.o. Biorine, onda ide sjevernom granicom k.o. Nova Sela, k.o. Blato do k.o. Kreševo, skreće prema jugu istočnim granicama k.o. Blato, k.o. Kostanje, k.o. Podgrađe, k.o. Slime i k.o. Rogoznica do mora.
 
 Granice Grada Omiša mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.
 
 
Članak 4.
Grad Omiš je pravna osoba.
 
Sjedište Grada Omiša  je u Omišu, ulica Trg kralja Tomislava 5.
 
Tijela i upravna tijela Grada Omiša  imaju pečat  čiji se oblik i sadržaj utvrđuju u skladu s   posebnim propisima
 
 
II. OBILJEŽJA GRADA OMIŠA
 
 
Članak 5.
Grad Omiš ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.  
 
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Omiš  i izražava pripadnost Gradu Omišu.
 
Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi Gradsko vijeće, Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada Omiša.
 
 
Članak 6.
Opis grba i zastave Grada Omiša te način njihove uporabe i zaštite utvrđuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statuom.
 
 
Članak 7.
Tekst i napjev svečane pjesme Grada Omiša te način njezine uporabe uređuje se odlukom Gradskog vijeća.
           
Članak 8.
Dan Grada Omiša je 16. svibnja- blagdan Sv. Ivana Nepomuka koji se svečano obilježava.
U povodu Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja.
 
 
III. JAVNA PRIZNANJA
 
Članak 9.
Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Omiša, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
           
Članak 10.
Gradsko vijeće Grada Omiša može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad proglasiti počasnim građaninom.
 
Počašću se ne stječu posebna prva odnosno obveze. počast se može opozvati ako se počašćeni pokaže nedostojnim počasti.
 
Članak 11.
Gradsko vijeće Grada Omiša odlučuje o dodjeli javnih priznanja.
 
Gradsko vijeće Grada Omiša posebnom odlukom utvrđuje vrstu javnih priznanja,
uvjete za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterije  i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 
Članak 12.
Radi ostvarenja zajedničkog  interesa u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Omiš  suradnje  s drugim jedinicama lokalne i regionalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
 
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Omiša s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 
Sporazum o suradnji Grada Omiša i jedinice lokalne i regionalne samouprave druge države objavljuje se u Službenom glasniku Grada Omiša.
 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
 
Članak 13.
Grad Omiš je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Omiša.
 
Članak 14.
Grad Omiš  u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
-          uređenje naselja i stanovanje,
-          prostorno i urbanističko planiranje,
-          komunalno gospodarstvo,
-          brigu o djeci,
-          socijalnu skrb,
-          primarnu zdravstvenu zaštitu,
-          odgoj i osnovno obrazovanje,
-          kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
-          zaštitu potrošača,
-          zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
-          protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
-          promet na svom području,
-          ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
 
Grad Omiš obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
 
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 
             
Članak 15.
Grad Omiš može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
 
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
 
 
Članak 16.
Gradsko vijeće Grada Omiša, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na  Županiju Splitsko-dalmatinsku, u skladu sa njezinim Statutom.
 
Članak 17.
Pored poslova iz članka 13. ovog Statuta, Grad Omiš može na svom području obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga Splitsko-dalmatinske županije.
 
Poslove iz stavka 1. ovog članka Grad Omiš može obavljati na temelju odluke koju donosi Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
 
Članak 18.
Grad Omiš u okviru samoupravnog djelokruga:
1.       raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada,
2.       promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
3.       vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,
odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne
kulture i športa,
4.      osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
5.      obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja  
      prostora u vlasništvu Grada Omiša,
6.       osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,
7.       vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
8.       organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
9.       osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih,    socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
10.   obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu Omišu,
11.   potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i  zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
12.   potiče aktivnosti udruga građana,
13.   promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
14.   osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
15.   osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
16.   donosi proračun Grada Omiša,
17.   obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
18.   osigurava uvjete za organiziranje prometa na svom području,
19.   obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima Grada za njegov gospodarski, društveni i socijalni napredak.
 
Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Grada Omiša u skladu sa zakonom.
 
 
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
 
 
Članak 19.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, zbora građana i davanjem prijedloga , u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 
 
Članak 20.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
 
Referendum temeljem odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.
 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u  popis birača Grada.
 
 
Članak 21.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
-           naziv tijela koje raspisuje referendum,
-          područje za koje se raspisuje referendum,
-          naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati,
-          obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum,
-          referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
-          dan održavanja referenduma.
 
 
Članak 22.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Omiša.
 
Članak 23.
Odluka donesena na referendumu  obvezatna je za Gradsko vijeće.
 
 
Članak 24.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.
 
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
 
 
Članak 25.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
 
 
Članak 26.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
 
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.
 
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
 
Članak 27.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Omiša kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Omiš odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
 
 
VII. TIJELA GRADA OMIŠA
 
Članak 28.
Tijela Grada Omiša  su Gradsko vijeće i  Gradonačelnik.
 
 
  1. GRADSKO VIJEĆE
 
Članak 29.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
 
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.
Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.
 
Članak 30.
Gradsko vijeće :
-          donosi Statut Grada,
-          donosi Poslovnik o radu,
-          donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
-          donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-          donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-          donosi odluku o privremenom financiranju
-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Omiša  čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
-          donosi odluku o promjeni granice Grada Omiša,
-          donosi dokumente prostornog uređenja Grada Omiša,
-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
-          osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
-          daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
-          raspisuje lokalni referendum,
-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,  
-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
-          odlučuje o pokroviteljstvu,
-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 
 
Članak 31.
Način rada Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.
 
 
Članak 32.
Gradsko vijeće ima predsjednika te prvog i drugog potpredsjednika.
Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Gradskog vijeća.
 
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
 
 
Članak 33.
Predsjednik Gradskog vijeća:
-          zastupa Gradsko vijeće
-          saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
-          predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
-          brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-          održava red na sjednici Gradskog vijeća,
-          usklađuje rad radnih tijela,
-          potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
-          brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
-          brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti zaštiti prava vijećnika,
-          obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
 
 
Članak 34.
Gradsko vijeće čini 19 vijećnika.
 
 
Članak 35.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
-          sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća
-          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
-          predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
-          postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
-          postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku/nicima gradonačelnika,
-          biti birani u odbore i druga radna tijela Gradskog vijeća
-          tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.
 
Članak 36.
Vijećnici Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
Vijećnici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
 
Članak 37.
Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.
 
 
1.1. RADNA TIJELA
 
 
Članak 38.
Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih  pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.
 
Naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnom odlukom Vijeća.
 
 
 
2. GRADONAČELNIK
 
Članak 39.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
 
Mandat gradonačelnika traje četiri godine
 
 
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
-          utvrđuje i podnosi  prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
-          donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
-          daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću ponose drugi ovlašteni predlagatelji,
-          izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
-          utvrđuje i podnosi prijedlog proračuna, odluke o izvršenju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Omiša čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
-          upravlja prihodima i rashodima Grada,
-          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
-          donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada
-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
-          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
-          imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
-          utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
-          razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
-          usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Omiša u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
-          propisuje kriterije ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja.
-          obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
-          obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom,    ovim Statutom i drugim propisima.
 
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
 
 
Članak 40.
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
 
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
 
Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
 
 
Članak 41.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
-          ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
-          ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.
 
 
Članak 42.
Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
 
 
Članak 43.
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
 
Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.
 
Članak 44.
Gradonačelnik  dužnost obavlja profesionalno.
Zamjenici gradonačelnika mogu odlučiti  hoće li dužnost obavljati profesionalno o čemu su dužni pismeno obavijestiti nadležnu službu Grada u zakonskom roku.
 
 
Članak 45.
Gradonačelniku i zamjeniku/cima gradonačelnika  mandat prestaje po sili zakona:
-          danom podnošenja ostavke,
-          danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
-          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
-          danom odjave prebivališta s područja jedinice,
-          danom prestanka hrvatskog državljanstva,
-          smrću.
 
Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.
 
Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.
 
Članak 46.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se razriješiti donošenjem odluke na referendumu,  u slučajevima i u postupku propisanom zakonom i ovim Statutom.
 
 
Članak 47.
Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.
 
 
 
VIII. UPRAVNA TIJELA
 
Članak 48.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Omiša, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.
 
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
 
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.
 
Članak 49.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.
 
 
Članak 50.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.
 
 
Članak 51.
Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Omiša, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
 
 
IX. JAVNE SLUŽBE
 
Članak 52.
Grad  u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
 
Članak 53.
Grad Omiš osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 50. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
 
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Omiš može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
 
 
X. MJESNA SAMOUPRAVA
 
Članak 54.
Na području Grada Omiša osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada u cjelini.
 
Članak 55.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
 
Mjesni odbor je pravna osoba.
 
Članak 56.
Mjesni odbori na području Grada Omiša su:
-          Blato na Cetini, Borak, Čišla, Čelina-Stanići, Donji Dolac, Gornji Dolac, Dubrava, Gata, Kostanje, Kučiće, Lokva-Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Ostrvica Donja, Ostrvica Gornja, Pisak, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Rošca,
-          Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Svinišće, Trnbusi, Tugare Dočine, Tugare Podume-Račnik, Tugare Čažin dolac, Zakučac i Zvečanje ;
-          u naselju Omiš:   Priko, Punta-Stari grad, Mlija-Brzet i Nemira-Ravnice.
 
 
Članak 57.
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća
 
 
Članak 58.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.
 
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.
 
Gradonačelnik utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
 
Ako Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, radi izjašnjavanja.
 
 
Članak 59.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, obrazloženje prijedloga.
 
 
Članak 60.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
 
    
Članak 61.
 
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
 
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
 
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem.      
 
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje gradonačelnik.
 
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
 
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.
 
Vijeće mjesnog odbora ima:
 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 500 stanovnika,
 7 članova u mjesnom odboru koji ima više od 500 stanovnika.
 
          
Članak 62.
 
Vijeće mjesnog odbora:
1.       donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
2.       donosi pravila mjesnog odbora,
3.       donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
4.       donosi financijski plan i godišnji obračun,
5.       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
6.       saziva mjesne zborove građana,
7.       odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Omiša,
8.       predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,
9.       surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Omiša,
10.   surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
11.   obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.
Članak 63.
Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.
 
Članak 64.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje i rad Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
 
 
Članak 65.
Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstva za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokurga Grada, sredstva se osiguravaju u proračunu Grada Omiša.
 
Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:
1.       dotacije pravnih subjekata i građana i
2.       druga sredstva.
 
 
Članak 66.
Pomoć u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za mjesne odbore obavljaju gradsaka tijela uprave na način uređen gradskom odlukom.
 
 
Članak 67.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:
1.                    rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Omiša i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,
2.                    predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
3.                    predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
4.                    predlaže promjenu područja mjesnog odbora.
 
 
Članak 68.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava.
 
Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.
 
 
Članak 69.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1.       predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2.       saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3.       provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4.       surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,
5.       informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6.       obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada Omiša.
 
Članak 70.
 
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
1.       prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2.       predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3.       raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4.       obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.
 
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.
 
 
Članak 71.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
 
 
 
Članak 72.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
 
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
 
 
Članak 73.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati vijeće mjesnog odbora i Gradonačelnik.
 
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.
 
           
Članak 74.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
 
 
XI. IMOVINA  I FINANCIRANJE GRADA 
 
Članak 75.
           
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Omiša, čine imovinu Grada Omiša.
 
Grad Omiš upravlja, koristi se i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
 
 
Članak 76.
Grad Omiš  ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
 
Prihodi Grada Omiša su :
-          gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,
-          prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
-          prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
-          prihodi od koncesija,
-          novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Omiš u skladu sa zakonom,
-          udio u zajedničkim porezima sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
-          sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
-          drugi prihodi određeni zakonom.
 
 
Članak 77.
Vrste i visine gradskih poreza, visina stope gradskog prireza porezu na dohodak, obračun i način plaćanja gradskih poreza te oslobađanje i olakšice od plaćanja gradskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.
 
Članak 78.
Svi prihodi i primici proračuna Grada Omiša raspoređuju se u proračunu iskazani po izvorima iz kojih potječu.
 
Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
 
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i/ili primici ili povećaju rashodi i/ili izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.
 
 
Članak 79.
Planiranje, izrada, donošenje izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.
 
 
Članak 80.
Grad Omiš se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.
 
Grad Omiš može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.
 
 
XII. AKTI GRADA
 
Članak 81.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluke i druge opće akte i zaključke.
           
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
 
 
Članak 82.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, rješenja,  zaključke, pravilnike, te  druge opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
 
Članak 83.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.
 
 
Članak 84.
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 81. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.
 
 
Članak 85.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu  županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
 
 
Članak 86.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
 
 
Članak 87.
 
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
 
 
Članak 88.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Omiša i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.
 
 
Članak 89.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasniku Grada Omiša.
Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave. Iznimno, zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom se može propisati da stupa na snagu danom objave.
 
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
 
 
XIII. JAVNOST RADA
 
Članak 90.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.
 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
 
 
Članak 91.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
-          javnim održavanjem sjednica,
-          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
-          objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Omiša i na internet stranicama Grada Omiša .
 
 
Članak 92.
Gradonačelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada putem medija, internet stranica Grada Omiša ili na drugi prikladan način.
 
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.
 
 
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 93.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor  za Statut i Poslovnik.
 
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
 
O promjeni Statuta Grada Omiša odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
 
 
Članak 94.
Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Grada Omiša u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.
U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.
 
 
Članak 95.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog  dana od  objave u Službenom glasniku Grada Omiša.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 8/01. 1/02, 1/05 i 1/06).
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
  GRADSKO VIJEĆE
Klasa:012-03/09-01/01
Ur.broj: 2155/01-09-2
 
                                                                                       PREDSJEDNIK
                                                                Zvonko Močić,dr.med.

 


 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice