Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi                („Narodne novine“ broj 33/01,  60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ( „Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 11/01, 7/03 i 2/06), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 14. sjednici održanoj  27. srpnja 2006. donijela je

 

P  R  O  G  R  A  M

SUFINANCIRANJA  PREMIJE OSIGURANJA  U POLJOPRIVREDI
SPLITSKO – DALMATINSKE  ŽUPANIJE

 

 

  1. CILJEVI PROGRAMA

 

 

Splitsko-dalmatinska županija će temeljem ovog Programa i raspoloživih proračunskih sredstava sufinancirati bespovratnim sredstvima plaćene premije osiguranja za konvencionalnu i ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata  i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

Provedba ovog Programa doprinosi:

·        stabilnosti  poljoprivredne proizvodnje odnosno dohotka;

·        zaštiti interesa  pravnih i fizičkih  osoba kod nastalih šteta;

·        zaštiti interesa države;

·        učinkovitijoj dodjeli sredstava pomoći;

·        uvođenje reda  kod prijava nastalih šteta;

·        poticanje većeg broja jedinica osiguranja (hektara, stabala, grla) od rizika.

    

      Pokriće police osiguranja sufinancirat će se na način:  

·        Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 25% od police

osiguranja ( ovaj program MPŠ provodi od 2003 godine);

·        Splitsko-dalmatinska županija do 25% od police osiguranja;

·        Općinski / gradski proračun prema mogućnostima;

·        Pravne i fizičke osobe najviše do 50% od police osiguranja ukoliko su:

- komercijalna poljoprivredna gospodarstva (obiteljsko gospodarstvo, trgovačko društvo, obrt ili zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik) prema Pravilniku o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava („Narodne Novine“ broj 128/02);

-         korisnici povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu  o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“ broj 106/01) ili povlastice za uzgoj ribe  i drugih morskih organizama prema Zakonu o morskom ribarstvu („Narodne novine“ 46/97- pročišćeni tekst);

-         korisnici poticaja za uzgoj pernate divljači  u smislu Zakona o državnoj            potpori u poljoprivredi,  ribarstvu i šumarstvu („Narodne novine“ broj 87/02).

 

 

  1. NOSITELJI   PROGRAMA

 

Nositelji ovog programa  su :

 

 

  1. KORISNICI PROGRAMA

 

 Sve pravne i fizičke osobe koje su:

- komercijalna poljoprivredna gospodarstva (obiteljsko gospodarstvo, trgovačko društvo, obrt ili zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik) prema Pravilniku o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava („Narodne Novine“ broj 128/02);

- korisnici povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu  o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“ broj 106/01) ili povlastice za uzgoj ribe  i drugih morskih organizama prema Zakonu o morskom ribarstvu („Narodne novine“ 46/97- pročišćeni tekst);

- korisnici poticaja za uzgoj pernate divljači  u smislu Zakona o državnoj            potpori u poljoprivredi,  ribarstvu i šumarstvu („Narodne novine“ broj 87/02);  te su kod osiguravajućeg društva zaključili  policu osiguranja od elementarnih nepogoda za štete iz ovog  Programa.                                        

 

 

  1. KRITERIJ ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM

 

 

Korisnici programa jesu poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik  te  imaju zaključenu policu osiguranja za  tekuću godinu i imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije.

Sufinanciranje premije osiguranja usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme odobrit će se onom poljoprivrednom proizvođaču  koji ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća, i bolesti životinja, a platilo je premiju osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja.

Sufinanciranje se odobrava  u visini do 25%-tnog  iznosa od  uplaćene premije osiguranja.

Sufinanciranje premije osiguranja za istu površinu ili isto grlo stoke ili istu jedinicu proizvodnje može se ostvariti samo jednom godišnje.

Maksimalni iznos po uplaćenoj premiji za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona osiguranik iznosi  30.000,00 kuna.                

Povećanjem  broja zahtjeva za sufinanciranjem iznad osiguranog  iznosa proporcionalno će smanjiti plaćanje po zahtjevu.

 

 

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OBRADU  ZAHTJEVA

 

 

Splitsko-dalmatinska županija – Upravni odjel će  zaprimat zahtjeve za uključivanje  u ovaj Program prema Obrascu SDŽ 1. s pripadajućom dokumentacijom.

Uz  popunjeni obrazac zahtjeva za sufinanciranje korisnik-osiguranik prilaže:

-         original ili ovjereni preslik zaključene police osiguranja za tekuću godinu;

-         preslik računa o uplati premije osiguranja za tekuću godinu;

-         dokaz da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslik povlastice za akvakulturu/uzgoj ribe i drugih morskih organizama, a za osiguranje pernate divljači uvjerenje Ministarstva poljoprovrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da je korisnik poticaja za pernatu divljač;

-         preslik osobne iskaznice, odnosno za obrt preslik obrtnice, a za trgovačko društvo preslik rješenja o upisu u sudski registar;

-         broj žiro-računa.

 

 

6. POSTUPAK REALIZACIJE PROGRAMA

 

Sufinanciranje premija osiguranja provodit će se na temelju natječaja. Natječaj raspisuje Županijsko poglavarstvo, a objavljuje se u dnevnom tisku.

Zahtjevi za obradu sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u Upravni odjel.

Po primitku zahtjeva Upravni odjel iste dostavlja Povjerenstvu za obradu zahtjeva  za sufinanciranje premije osiguranja (u daljnjem tekstu:Povjerenstvo) koje utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva.

Povjerenstvo iz stavka  3. ovog članka imenuje Županijsko poglavarstvo.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog za sufinanciranje premije osiguranja te isti dostavlja Županijskom poglavarstvu radi donošenja odluke o isplati sredstava.

 

 

7.  POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

 

Financijska sredstva za provedbu ovog Programa  osiguravaju se Županijskom proračunu svake godine dok postoji opravdanost provođenja Programa.

Neutrošena sredstva namijenjena provođenju Programa prenose se u slijedeću  proračunsku godinu.

Sredstva iz stavka 1. ove točke koristit će se prema ovom Programu i Pravilniku o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije koji će donijeti Županijska skupština.

 

 

 

8. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Županija pridržava  pravo kontrole namjenskog trošenja  sredstava i provedbe Programa.

Kontrolu provodi Povjerenstvo iz točke 6. ovog Programa.

Korisnik sredstava podnošenjem zahtjeva  prihvaća sve odredbe i uvjete iz ovog  Programa.

Izmjene i dopune ovog Programa  u nadležnosti su  Županijske skupštine.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku  Splitsko-dalmatinske županije“.

 

KLASA: 021-04/06-02/78

UBROJ: 2181/1-01-06-01

Split, 27. srpnja 2006.

 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                        ŽUPANIJSKE  SKUPŠTINE

 

 

                                                                                 Živko Nenadić, v.r.