Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi                („Narodne novine“ broj 33/01,  60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ( „Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 11/01, 7/03 i 2/06) i točke 7. stavak 3. Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije, Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 14. sjednici održanoj 27. srpnja 2006. donijela je

 

P   R   A   V   I   L   N   I   K

O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUFINANCIRANJE PREMIJE OSIGURANJA                U POLJOPRIVREDI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

 

I .   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom propisuje  način, visina i uvjeti za ostvarivanje prava  na sufinanciranje  police osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji  Splitsko-dalmatinske županije.

 

Članak 2.

 

Pravo na sufinanciranje iz članka 1. ovog Pravilnika mogu ostvariti pravne i fizičke osobe koje su u svojstvu osiguranika  za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta i ukoliko su:

1. komercijalna poljoprivredna gospodarstva (trgovačko društvo, obrt, zadruga, seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) u smislu Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu („Narodne novine“ broj 87/02) (u daljnjem tekstu:Zakon) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava prema Pravilniku o upisu  u upisnik poljoprivrednih gospodarstava ( „Narodne novine“ broj 128/02).

2. korisnici povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“broj 106/01) ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama prema Zakonu  o morskom ribarstvu  („Narodne novine“ broj 46/97-pročišćeni tekst).

3. korisnici  poticaja za uzgoj pernate divljači u smislu Zakona.

 

Članak 3.

 

Pravo na sufinanciranje  iz članka 1. ovog Pravilnika  ostvaruje se za konvencionalnu i ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi te uzgoj pernate divljači.

 

Članak 4.

 

U smislu ovog Pravilnika  pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Polica osiguranja  je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju između osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja;

2. Skupna polica osiguranja je polica osiguranja  putem koje jedan ugovaratelj osiguranja plaća premiju osiguranja za više od jednog osiguranika;

3. Prelazne police osiguranja su police osiguranja koje su sklopljene na način da se osiguravateljsko razdoblje proteže u dvije kalendarske godine;

4. Ugovaratelj osiguranja je fizička ili pravna osoba koja plaća premiju po polici osiguranja;

5. Osiguravatelj, odnosno osiguravajuće društvo je pravna osoba koja je registrirana i bavi se djelatnošću osiguranja  u smislu Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 46/97 ) ;

6. Osiguranik je fizička ili pravna osoba čija se imovina osigurava;

7. Osiguravateljsko razdoblje je razdoblje osiguranja na koje je sklopljena polica osiguranja, odnosno vrijeme pokrića rizika od datuma početka do datuma isteka osiguranja;

8. Osigurani rizik je štetni događaj koji je prema uvjetima osiguranja pokriven zaključenom policom osiguranja;

9. Premija je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća po sklopljenoj polici osiguranja;

10. Ukupna premija osiguranja je iznos premije osiguranja koju plaća ugovaratelj osiguranja nakon obračuna popusta koje daje pojedino osiguravajuće društvo;

11. Svota osiguranja je ugovorena vrijednost predmeta osiguranja;

12. Predmet osiguranja je vrsta usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada,vrsta životinje i morskog odnosno slatkovodnog organizma  u smislu članka 3. ovog Pravilnika;

13. Ugovor o osiguranju je akt o pravnom poslu kojim se ugovaratelj osiguranja obvezuje platiti premiju osiguranja, a osiguravatelj preuzima obvezu isplate naknade ili ugovorene svote u slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguraniku ili trećoj osobi.

 

Članak 5.

 

Za osiguranje proizvodnje iz članka 1. ovog Pravilnika Splitsko-dalmatinska županija  sudjeluje u pokriću troška premije osiguranja na način da osiguraniku  po pojedinoj polici  osiguranja plati do 25% troška zaračunate ukupne premije osiguranja, odnosno plaćene premije po skupnoj polici osiguranja, bez obzira na osigurani rizik za koji je sklopljena polica osiguranja.

 

Sufinanciranje osiguranja proizvodnje iz stavka 1. ovog članka jest novčani iznos koji se ostvaruje nakon cjelovite isplate ugovorene ukupne premije osiguranja po pojedinoj polici osiguranja, odnosno plaćene premije po skupnoj polici osiguranja.

 

Maksimalan iznos po uplaćenoj premiji za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona osiguranik, iznosi 30.000,00 kuna.

 

Pri osiguranju proizvodnje na višegodišnje trajanje, osiguranik ima pravo na pokriće troška premije samo po jednogodišnjem osiguravateljskom razdoblju i uz prilog zato odgovarajuće police osiguranja.

 

II.                OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE

 

Članak 6.

 

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje  iz članka 5. ovog Pravilnika, osiguranik podnosi zahtjev Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu  (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Zahtjev se podnosi u razdoblju utvrđenom u natječaju na obrascu SDŽ 1. koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Zahtjev za prelazne police  osiguranja podnosi se na način iz stavka 2. ovog članka, a odnosi se samo na jednu godinu.

Uz zahtjev s obračunom potpore iz stavka 1.ovog članka  osiguranik prilaže:

1. policu osiguranja u originalu ili ovjerenoj preslici;

2. preslik računa  i dokaz o uplati premije osiguranja za tekuću godinu;

3. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslik povlastice za akvakulturu/ uzgoj ribe i drugih morskih organizama, a za osiguranje pernate divljači uvjerenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da je korisnik poticaja za pernatu divljač;

4. preslik osobne iskaznice, odnosno za obrt preslik obrtnice, a za trgovačko društvo preslik rješenja o upisu u sudski registar;

5. broj žiro-računa.

Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja te trebaju jasno biti naznačeni slijedeći podatci:

-         broj police,

-         ugovorne strane, odnosno ugovaratelj i osiguravatelj i njihovo sjedište, odnosno adresa stanovanja,

-         osiguranik i njegovo sjedište odnosno adresa stanovanja,

-         pojedinačno navedeni rizik obuhvaćen osiguranjem,

-         osiguravateljsko razdoblje na koje je sklopljena polica osiguranja,

-         predmet osiguranja,

-         osigurana površina, odnosno kilogram, broj grla ili kljunova,

-         urod (po jedinici površine i ukupno na svoj površini), odnosno broj komada ili kilograma,

-         cijena po jedinici: kg, grlo, kljun,

-         svota osiguranja,

-         premijska stopa u %,

-         iznos premije osiguranja,

-         pojedinačna naznaka primijenjenih popusta i iznos popusta (ukoliko postoje),

-         ukupna premija osiguranja,

-         datum zaključivanja police.

U slučaju kada je osiguranik svoju proizvodnju osigurao putem skupne police osiguranja uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka prilaže se:

1. preslik skupne police osiguranja;

2. potvrda osiguravajućeg društva ovjerena od strane ugovaratelja skupne police.

 

Članak 7.

 

Sufinanciranje premija osiguranja provodit će se na temelju natječaja. Natječaj raspisuje Županijsko poglavarstvo, a objavljuje se u dnevnom tisku.

Zahtjevi sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se  Upravnom odjelu.

Za police osiguranja zaključene u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine zahtjev se podnosi po objavljenom natječaju za tekuću godinu, a najkasnije do 31. listopada. Za police osiguranja zaključene nakon 31. listopada tekuće godine zahtjevi se podnose slijedeće godine.

Po primitku zahtjeva Upravni odjel iste dostavlja Povjerenstvu za obradu zahtjeva  za sufinanciranje premije osiguranja (u daljnjem tekstu:Povjerenstvo) koje utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva iz članka 6. ovoga Pravilnika. Nepotpuni  zahtjevi i zahtjevi koji su podnijeti izvan roka neće se razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog za sufinanciranje premije osiguranja prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava, a na temelju odredbi Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu:Program) i ovog Pravilnika te isti dostavlja Županijskom poglavarstvu radi donošenja odluke o isplati sredstava.

Odjel čuva priloženu dokumentaciju  iz članka 5. stavak 3. ovog Pravilnika na rok od 5 godina.

 

 

III.             ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 8.

 

Korisnik sredstava podnošenjem zahtjeva prihvaća sve odredbe i uvjete iz ovog Pravilnika i Programa .

Izmjene i dopune ovog Pravilnika  u nadležnosti su Županijske skupštine.

 

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.

 

KLASA: 021-04/06-02/79

URBROJ: 2181/1-01-06-01

Split, 27. srpnja 2006.

                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                               ŽUPANIJSKE  SKUPŠTINE

 

                                                                                

 Živko Nenadić, v.r.