Traži  
  1. listopad 2022.      Kontakt ..:: Gradska uprava » Mjesna samouprava ::..   Prijava  

   Minimiziraj
04/08/2020


Rezlutate izbora za članove vijeća mijesnog odbora DUBRAVA možete pronaći na poveznici ispod

IZBORI MO REZULTATI.docx

 Ispis   
 Popis vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša Minimiziraj

 Ispis   
 Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Minimiziraj

I Z V J E Š Ć E
o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša provedenih 10. lipnja 2018.

Izborno povjerenstvo objavljuje liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša koji će se održati 10. lipnja 2018.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

1. Blato na Cetini
2. Borak
3. Čišla
4. Čelina-Stanići
5. Donji Dolac
6. Dubrava
7. Gata
8. Gornji Dolac
9. Kostanje
10. Kučiće
11. Lokva Rogoznica
12. Marušići
13. Mimice
14. Naklice
15. Nova Sela
16. Ostrvica Donja
17. Ostrvica Gornja
18. Pisak
19. Podašpilje
20. Podgrađe
21. Putišići
22. Rošca
23. Seoca
24. Slime
25. Smolonje
26. Srijane
27. Svinišće
28. Trnbusi
29. Tugare - Dočine
30. Tugare - Čažin Dolac
31. Tugare - Podume Račnik
32. Zakučac - nema lista
33. Zvečanje
34. Priko
35. Punta-Stari Grad
36. Mlija-Brzet
37. Nemira-Ravnice
7.5.2014.

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održat će se 08. lipnja 2014.
Izborne radnje počinju teći od 08. svibnja 2014.

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora ma području
Grada Omiša
2. Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva
3. Redoslijed obveznih izbornih radnji i rokovi
4. Popis mjesnih odbora na području Grada Omiša
5. Obrasci za postupak kandidiranja:
OBRAZAC 1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka
OBRAZAC 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača
OBRAZAC 3 - Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
OBRAZAC 4 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature
6.Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša.

Obavijest ...

 Ispis   
 Mjesna samouprava Minimiziraj
Na području Grada Omiša osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada u cjelini.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.
 
Mjesni odbori na području Grada Omiša su:
-          Blato na Cetini, Borak, Čišla, Čelina-Stanići, Donji Dolac, Gornji Dolac, Dubrava, Gata, Kostanje, Kučiće, Lokva-Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Ostrvica Donja, Ostrvica Gornja, Pisak, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Rošca,
-          Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Svinišće, Trnbusi, Tugare Dočine, Tugare Podume-Račnik, Tugare Čažin dolac, Zakučac i Zvečanje ;
-          u naselju Omiš:   Priko, Punta-Stari grad, Mlija-Brzet i Nemira-Ravnice.
 
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća
 
 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.
 
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.
 
Gradonačelnik utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
 
Ako Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, radi izjašnjavanja.
 
 U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, obrazloženje prijedloga.
 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
 
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem.      
 
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje gradonačelnik.
 
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
 
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.
 
Vijeće mjesnog odbora ima:
 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 500 stanovnika,
 7 članova u mjesnom odboru koji ima više od 500 stanovnika.
 
          
Vijeće mjesnog odbora:
1.       donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
2.       donosi pravila mjesnog odbora,
3.       donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
4.       donosi financijski plan i godišnji obračun,
5.       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
6.       saziva mjesne zborove građana,
7.       odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Omiša,
8.       predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,
9.       surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Omiša,
10.   surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
11.   obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

 Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje i rad Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstva za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokurga Grada, sredstva se osiguravaju u proračunu Grada Omiša.

 Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:
1.       dotacije pravnih subjekata i građana i
2.       druga sredstva.
 
 Pomoć u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za mjesne odbore obavljaju gradsaka tijela uprave na način uređen gradskom odlukom.
 
 Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:
1.                    rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Omiša i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,
2.                    predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
3.                    predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
4.                    predlaže promjenu područja mjesnog odbora.
 
 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava.
 
Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.
 
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1.       predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2.       saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3.       provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4.       surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,
5.       informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6.       obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada Omiša.
 
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
1.       prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2.       predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3.       raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4.       obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.
 
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.
 
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
 
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
 
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
 
 Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati vijeće mjesnog odbora i Gradonačelnik.
 
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja. 
           
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
 

 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice