Traži  
  19. rujan 2014.      Kontakt ..:: Gradska uprava » Mjesna samouprava ::..   Prijava  

 Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Minimiziraj

 Ispis   
 Mjesna samouprava Minimiziraj
Na području Grada Omiša osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada u cjelini.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.
 
Mjesni odbori na području Grada Omiša su:
-          Blato na Cetini, Borak, Čišla, Čelina-Stanići, Donji Dolac, Gornji Dolac, Dubrava, Gata, Kostanje, Kučiće, Lokva-Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Ostrvica Donja, Ostrvica Gornja, Pisak, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Rošca,
-          Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Svinišće, Trnbusi, Tugare Dočine, Tugare Podume-Račnik, Tugare Čažin dolac, Zakučac i Zvečanje ;
-          u naselju Omiš:   Priko, Punta-Stari grad, Mlija-Brzet i Nemira-Ravnice.
 
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća
 
 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.
 
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.
 
Gradonačelnik utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
 
Ako Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, radi izjašnjavanja.
 
 U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, obrazloženje prijedloga.
 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
 
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem.      
 
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje gradonačelnik.
 
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
 
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.
 
Vijeće mjesnog odbora ima:
 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 500 stanovnika,
 7 članova u mjesnom odboru koji ima više od 500 stanovnika.
 
          
Vijeće mjesnog odbora:
1.       donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
2.       donosi pravila mjesnog odbora,
3.       donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
4.       donosi financijski plan i godišnji obračun,
5.       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
6.       saziva mjesne zborove građana,
7.       odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Omiša,
8.       predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,
9.       surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Omiša,
10.   surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
11.   obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

 Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje i rad Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstva za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokurga Grada, sredstva se osiguravaju u proračunu Grada Omiša.

 Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:
1.       dotacije pravnih subjekata i građana i
2.       druga sredstva.
 
 Pomoć u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za mjesne odbore obavljaju gradsaka tijela uprave na način uređen gradskom odlukom.
 
 Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:
1.                    rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Omiša i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,
2.                    predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
3.                    predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
4.                    predlaže promjenu područja mjesnog odbora.
 
 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava.
 
Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.
 
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1.       predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2.       saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3.       provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4.       surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,
5.       informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6.       obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada Omiša.
 
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
1.       prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2.       predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3.       raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4.       obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.
 
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.
 
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
 
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
 
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
 
 Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati vijeće mjesnog odbora i Gradonačelnik.
 
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja. 
           
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
 

 Ispis   
 Popis vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša Minimiziraj
Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Omiša
provedenih 02. svibnja 2010.g.
 
 
BLATO NA CETINI
 
1.      Ante Perišić – HDZ - predsjednik
2.      Vicko Franić – HDZ - potpredsjednik
3.      Tomislav Bartulović – HDZ
4.      Stjepan Škobalj – HDZ
5.      Ante Duvnjak (Žuti) – NL
6.      Hrvoje Smoljanović – NL
7.      Nediljko Lasić – NL
 
BORAK
1.      Ante Čečuk – HSS – predsjednik
2.      Zoran Baučić –  potpredsjednik - SDP-HNS-HSLS
3.      Fila Pešić – HSS
4.      Stipe Pešić – HSS
5.      Milan Baučić – HNS
 
ČIŠLA
1.      Mirko Petrović – HDZ - predsjednik
2.      Ljubomir Juranović – HDZ - poptredsjednik
3.      Dinko Dinčić – HDZ
4.      Stipe Šaškor – HDZ
5.      Jure Šaškor – HDZ
 
ČELINA-STANIĆI
1.      Darko Kovačić – HDZ – predsjednik
2.      Mile Tomas – HSP - potpredsjednik
3.      Ivica Stanić – HDZ
4.      Nikola Mimica – HDZ
5.      Ratko Kalajžić – NL
6.      Mate Stanić – NL
7.      Stipe Kovačić – NL

 

DONJI DOLAC

1.      Lucijan Markić – NL – predsjednik
2.      Marko Simunić – HDS - potpredsjednik
3.      Ante Medić – HDZ
4.      Stjepan Dagelić – HDZ
5.      Andrija Simunić – NL
 
DUBRAVA
1.      Mladen Domikulić – NL - predsjednik
2.      Arnir Čotić – HDZ - potpredsjednik
3.      Dubravko Radičić – HDZ
4.      Petar Bašić – NL
5.      Marko Juginović – NL
 
GATA
1.      Marijo Kuvačić – NL - predsjednik
2.      Marin Kuvačić – NL - potpredsjednik
3.      Miljana Čović – HDZ
4.      Tonči Proso – HDZ
5.      Helena Beović – NL
6.      Božidar Borovac – NL
7.      Filip Očasić – NL
 
GORNJI DOLAC
1.      Mate Mrčelić – HDZ
2.      Ante Mrčelić – HDZ
3.      Tihomir Lučić – HDZ
4.      Davor Banović – HDZ
5.      Drago Lučić – HDZ
 
 KOSTANJE
1.      Ivo Pupačić – NL - predsjednik
2.      Vice Radovčić – HDS - potpredsjednik
3.      Antoni Tičinović – HDZ
4.      Pave Radovčić – HDZ
5.      Mijo Šarolić – NL
6.      Stanko Gojsalić – NL
7.      Marin Juričević – NL
 
KUČIĆE
1.      Jozo Srdanović – HSP - predsjednik
2.      Ante Božić - HSS - potpredsjednik
3.      Ante Šušić – HDZ
4.      Antonija Kovačić – HDZ
5.      Zvonimir Šarac – HDZ
6.      Tonći Sovulj (Zele) – HSS
7.      Marko Kovačić – HSP
 
LOKVA ROGOZNICA
1.      Petar Knežević – NL - predsjednik
2.      Stanislav Kovačić – HDZ - potpredsjednik
3.      Ivo Buljević – HDZ
4.      Mirko Stanić – NL
5.      Ante Knezović – NL
 
MARUŠIĆI
1.      Pavao Marušić – HDZ - predsjednik
2.      Goran Marušić – HDZ - potpredsjedik
3.      Lucijan Marušić – HDZ
4.      Vicko Marušić – HSP
5.      Dominik Grebenar – HSP
 
 MIMICE
1.      Ante Mimica – HDZ – predsjednik
2.      Mario Mimica – HDZ - potpredsjednik
3.      Ivan Mimica – HDZ
4.      Roko Medić – HDZ
5.      Pere Mimica – HDZ
 
NAKLICE
1.      Jure Velić – HDZ - predsjednik
2.      Kažimir Čorić – HDZ - potpredsjednik
3.      Filip Velić – HDZ
4.      Miroslav Velić – HDZ
5.      Ante Pivčević – HDZ
 
NOVA SELA
1.      Nedjeljko Lozančić – HDZ - predsjednik
2.      Mladen Vuković – HDZ - potpredsjednik
3.      Ivan Jurišić- HDZ
4.      Nedjeljko Vukelja – HDZ
5.      Zdravko Lozančić – HDZ
 
OSTRVICA DONJA
1.      Suzan Kovačević – HDZ – predsjednik
2.      Damir Alfirević – HDZ - potpredsjednik
3.      Nikola Sičić – HDZ
4.      Marko Krcatović – NL
5.      Ante Alfirević – NL
 
OSTRVICA GORNJA
1.      Mate Mihaljević – NL - predsjednik
2.      Marin Radevenjić – NL - potpredsjednik
3.      Ozana Radevenjić – NL
4.      Ante Mihaljević – NL
5.      Dražen Radevenjjić – NL
PISAK
1.      Ante Kuzmanić – NL - predsjednik
2.      Milan Fistanić – NL - potpredsjednik
3.      Stipe Fistanić Frane – HDZ
4.      Stipe Kuzmanić (Braco) – HDZ
5.      Borislav Fistanić – NL
 
 PODAŠPILJE
1.      Andrija Terzić – NL - predsjednik
2.      Darinka Karolija – NL - potpredsjednica
3.      Ivo Ćoso – NL
4.      Miroslav Raljević - NL
5.      Milivoj Raljević – NL
 
PODGRAĐE
1.      Bože Škaričić – HDZ – predsjednik
2.      Mario Katušić – HDZ - potpredsjednik
3.      Marin Marušić – HDZ
4.      Marin Škaričić – HDZ
5.      Ivan Jerčić – HDZ
 
PUTIŠIĆI
1.      Anđelko Roguljić – HDZ - predsjednik
2.      Damir Kačunić – HDZ - potpredsjednik
3.      Hrvoje Roguljić – HDZ
4.      Vinko Kačunić – HDZ
5.      Domagoj Kačunić – HDZ
 
ROŠCA
1.      Petar Kaćunko – HDS – predsjednik
2.      Miljenko Kaćunko – HDS - potpredsjednik
3.      Davor Šošić – HDS
4.      Mirko Pezelj – HDS
5.      Jozo Kaćunko – HDS
SEOCA
1.      Marko Janković – HDZ – predsjednik
2.      Ivica Milavić – HDZ - potpredsjednik
3.      Nediljko Bogdanović – HDZ
4.      Ante Jerončić – HDZ
5.      Franko Jerončić – HDZ
 
SLIME
1.      Zoran Pupačić – NL - predsjednik
2.      Josip Utrobičić – NL - potpredsjednik
3.      Pero Škarica – HDZ
4.      Josip Tadić – HDZ
5.      Dražen Tadić – NL
 
SMOLONJE
1.      Marin Dragošević – NL – predsjednik
2.      Branko Katušić – NL - potpredsjednik
3.      Velimir Katušić – NL
4.      Jure Buškain – NL
5.      Željko Milavić Sovulj – NL
 
SRIJANE
1.      mr. Stipe Pavić Braco – HDZ - predsjednik
2.      Zvonko Pavić – HDZ - poptredsjednik
3.      Ljubo Skejić – HDZ
4.      Tomislav Karaman – HDS
5.      Mate Žuljević Mikas – HSS
 
SVINIŠĆE
1.      Ante Terzić – HDZ-HSS – predsjednik
2.      Svetomir Tafra – HDZ-HSS - potpredsjednik
3.      Anđelko Čagalj – HDZ-HSS
4.      Jordan Šarić - HDZ-HSS
5.      Ljubomir Popović – HDZ-HSS
TRNBUSI
1.      Ivan Stanić – NL - potpredsjednik
2.      Nediljko Tomić – NL - predsjednik
3.      Ivica Lasić – HDZ
4.      Milan Šarić – NL
5.      Petar Jurić – NL
 
TUGARE DOČINE
1.      Milan Filinić – NL - predsjednik
2.      Marin Petričević – NL - potpredsjednik
3.      Pave Velić – HDZ
4.      Darko Radilović – HDZ
5.      Zoran Petričević – NL
 
TUGARE ČAŽIN DOLAC
1.      Mladen Jurišić – HSS - predsjednik
2.      Ante Markičević – HDZ - potpredsjednik
3.      Tihomir Novaković – HDZ
4.      Zoran Novaković – HSS
5.      Robert Javorčić – HSS
 
TUGARE PODUME-RAČNIK
1.      Dušan Bulić Duško – HDZ – predsjednik
2.      Andro Šarić, dipl.ing. – HSS - potpredsjednik
3.      Mate Bulić – HDZ
4.      Anđelko Bulić – HDZ
5.      Mirko Barić – HSS
 
ZAKUČAC
1.      Ivan Šinković – HDZ – predsjednik
2.      Viktor Vulić – NL - potpredsjednik
3.      Ante Ljubić – HDZ
4.      Tanja Mandić – HDZ
5.      Cvita Vulić – NL
ZVEČANJE
1.      Marko Katušić – HDZ – predsjednik
2.      Ivo Vuletić – HDZ - potpredsjednik
3.      Branko Vuletić – HDZ
4.      Zdravko Milavić – HDZ
5.      Zdravko Kovačević – HDZ
 
OMIŠ
PRIKO
1.      Filip Jurjević – HSP - predsjednik
2.      Ivanka Kovačić– HDS - potpredsjednica
3.      Gordana Krstić – HDZ
4.      Joško Fistanić – HDZ
5.      Vladimir Kraljević – HSP
6.      Martina Jurjević – HSP
7.      Petar Križanac – SDP-HNS-HSLS
 
PUNTA-STARI GRAD
1.      Zrinka Stella – HDZ – predsjednica
2.      Stipe Rogošić – HSP - potpredsjednik
3.      Božidar Kovačić – HDZ
4.      Davorka Deur – HDZ
5.      Anka Mandušić – SDP-HNS-HSLS
6.      Zoran Katušić – SDP-HNS-HSLS
7.      Neven Orlandini – SDP-HNS-HSLS
 
 
MLIJA-BRZET
1.      Jozo Baučić – SDP-HNS-HSLS - predsjednik
2.      Julija Hrstić – SDP-HNS-HSLS - potpredsjednik
3.      Boris Mimica – HDZ
4.      Frane Pešić–Jadran – HSS
5.      Damir Baučić – HSP
6.      Neven Juranović – SDP-HNS-HSLS
7.      Zdravka Šodan – SDP-HNS-HSLS
NEMIRA-RAVNICE
1.      Filip Tomasović – Šitin – HDZ 
2.      Neven Kovačić – Sise – HDZ
3.      Ante Gale – HDZ
4.      Marko Džin – HDZ
5.      Ante Rodić Miljenkov – HDZ
6.      Mario Šabić Džanić – HDZ
7.      Jozo Perdijić – HDZ - predsjednik
 

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Natječaji bespovratna sredstva
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice