Traži  
  27. ožujak 2015.      Kontakt ..:: Gradska uprava » Gradsko vijeće ::..   Prijava  

  Gradsko vijeće Grada Omiša Minimiziraj

  
 Sastav Gradskog vijeća Grada Omiša Minimiziraj

1. Zvonko Močić, dr.med. HDZ, predsjednik
2. Ivan Mikulić dr.med. HDZ
3. Ivan Škaričić, prof. HDZ
4. Luka Barić HDZ
5. Anđelko Kolovrat HDZ
6. Ante Medić HDZ
7. Ante Topić HDZ
8. Neven Mimica HDZ
9. Marina Utrobičić, prof. HDZ
10. Zorica Terzić, dipl.iur.  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
11. Sanja Ilić, prof. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
12. Jozo Kovačić,oec.  SDP
13. Irena Zečić,dipl.pol. SDP
14. Filip Jurjević HDSSD
15. Miljenko Vukasović HSP, HČSP
16. Ivan Barišić KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
17. Ivan Pajdek,ing. HNS

 Ispis   
 Djelokrug Gradskog vijeća Minimiziraj
  
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Omiša i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Gradsko vijeće ima 17 članova.  
Gradsko vijeće :
-          donosi Statut Grada,
-          donosi Poslovnik o radu,
-          donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
-          donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-          donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-          donosi odluku o privremenom financiranju
-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Omiša  čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
-          donosi odluku o promjeni granice Grada Omiša,
-          donosi dokumente prostornog uređenja Grada Omiša,
-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
-          osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
-          daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
-          raspisuje lokalni referendum,
-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,  
-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
-          odlučuje o pokroviteljstvu,
-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 
Gradsko vijeće ima predsjednika te prvog i drugog potpredsjednika.
Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Gradskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
 
Predsjednik Gradskog vijeća:
-          zastupa Gradsko vijeće
-          saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
-          predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
-          brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-          održava red na sjednici Gradskog vijeća,
-          usklađuje rad radnih tijela,
-          potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
-          brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
-          brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti zaštiti prava vijećnika,
-          obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
 
     Vijećnici Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.  Vijećnici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
 

 Ispis   
 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. prosinca  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvejstitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
  NASTAVAK 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. stavak 1.   a u vezi s člankom 74.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)  pozivam Vas na     
 
NASTAVAK 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
 za dan 09. prosinca  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
sa slijedećim prijedlogom
d n e v n o g    r e d a
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog odluka o osnivanju poduzetničkih zona:
3.1. Kostanje
3.2. Gata
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
4.      Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
5.      Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
6.      Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Omiš
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, ravnateljica DV)
7.      Prijedlog Odluke za evidentiranje nerazvrstane ceste (ulica Milana Marušića u Omišu) u katastarski operat i zemljišne knjige  
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
8.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
9.      Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Grada Omiša
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
10. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o zamjeni zemljišta u Omišu i Aneksa ugovora o zamjeni zemljišta u Omišu
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
 
Napomena:
Materijali za sve točke dnevnog reda dostavljeni su Vam uz poziv za dan 2. prosinca 2014. i ostaju nepromijenjeni.
 

 Ispis   
 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 02. prosinca  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog odluka o osnivanju poduzetničkih zona:
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, prof.)
7.      Prijedlog Odluke za evidentiranje nerazvrstane ceste (ulica Milana Marušića u Omišu) u katastarski operat i zemljišne knjige  
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
 
 
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.
 

 Ispis   
 14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30.  rujna  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 12. i 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Zahtjev Prometa d.o.o. Split za sudjelovanje Grada Omiša kao suosnivača  Društva u sanaciji financijskog stanja, pravovremenom ispunjavanju ugovornih obveza i hitnoj obnovi voznog parka
(Izvjestitelj: predstavnik Prometa d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
6.      Prijedlog Odluke o sklapanju sudske nagodbe
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
 
Napomena:
Uz materijale za sjednicu dostavlja Vam  se i pismo namjere Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 12.  kolovoza  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
 
1.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 7. kolovoza  2014. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Mri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
 
 
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 15. srpnja  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
4.     Prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju zemljišta i uređenja komunalne infrastrukture, priključaka za komunalnu  infrastrukturu i troškova komunalnog doprinosa
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
5.      Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2013.
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
6.      Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2013.g.
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
7.      Zaključak po natječaju za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(po zahtjevu grupe vijećnika)

  Predsjednik :

Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
s a z i v a m
10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 03. lipnja  2014. (utorak) u 9.00 sati

                       u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog za izbor:
a) prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Omiša
b) druge potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)

 

  Predsjednik :

Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. travnja   2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, hotel PLAŽA, mala dvorana
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega vijećnika
2.      Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Ante Mekinić)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, Stipe Mekinić i Ivan Kuvačić)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Stipe Mekinić)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
8.      Prijedlog Odluke o izradi UPU gospodarske zone  Kostanje – UPU Kostanje 2
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
 
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
13. Prijedlozi mjesnih odbora Blato na Cetini, Svinišće, Dolac GornjiPutišići,  kojim se traži promjena granica naselja
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
14. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa između Grada Omiša i Općine Motovun
(Izvjestitelj: Zvonko Močić)
                15.1. Stipi Mediću
15.2. Anti Maduniću
15.3. Ivanu Bogdanoviću
15.4. mr.sc. Nevenu Mimici
15.5. Društvu „Hrvatska žena“
15.6. Udruzi izviđača „Omiš“
15.7. Ivanki Baučić
15.8. Sylvii Marušić
15.9. Ivanki Pejković
15.10.Neni Munitiću
15.11. Darku Matajčiću
        (Izvjestitelj: Ivan Škaričić)

 

                                                            PREDSJEDNIK 

                         Zvonko Močić, dr.med.


 Ispis   
 8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 18. ožujka  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji:Neno Mimica, dipl.ing.građ. i predstavnik tvrtke Urbos d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimmica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke Gis plan d.o.o. Split)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
a) prijedlog Zaključka po prethodno objavljenom javnom natječaju
b) prijedlog Odluke o objavi novog javnog natječaja 
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
10. Prijedlog Odluke o grobljima
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof., predsjednik Odbora)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Dražan Mladin, dipl.oec., ravnatelj
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
 
                                                                      
U prilogu dostavljamo i obavijest o  prijedlogu Gradonačelnika za imenovanje predstavnika Grada Omiša u Nadzorni odbor trgovačkog društva    „Promet“ d.o.o. Split.                                                                 
 
                                                                   PREDSJEDNIK                                                                                 
                                                                 Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. siječnja 2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić . i predstavnik tvrtke HEROS d.o.o. Solin)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić,dr.sc. i Meri Smailagić,dipl.oec.)
a) prijedlog Odluke o poništavanju i stavljanju izvan pravne snage
Ugovora od 14.svibnja 2013.
b)prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.) 
                                                                       PREDSJEDNIK                                                        
                                                                     Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)  sazivam

6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 17. prosinca 2013. (utorak) u 9.00 sati
                                                u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
 
 
                                                                         
                                                                           Predsjednik
                                 
                                                                     Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m

5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 3. prosinca  2013. (utorak) u 9.00 sati  u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Ivan Kovačić i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Ivan Kovačić, Đeki Stanić, Katarina Pupačić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić)
(Izvjestitelj: Virna Mudnić)
(Izvjestitelj: Virna Mudnić)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić)
16. Prijedlozi za određivanje predstavnika Grada Omiša u
 (Izvjestitelj: Ivan Škaričić)
                                                         
                                                                           PREDSJEDNIK                            
                                                                           Zvonko Močić, v.r.
 

 Ispis   
 4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. listopada  2013. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora za statut i poslovnik)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
      (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.) 
 
 
 
                                                    PREDSJEDNIK :
                                                    Zvonko Močić, v.r.

 Ispis   
 3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša  (“Službeni glasnik   Grada  Omiša” br. 6/09 i 2/13) 

s a z i v a m
3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 10. rujna  2013. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I              
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  2. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Ivan Kovačić, dr.sc.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
7.1. Odbora za statut i poslovnik
7.2. Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama
7.3. Odbora za pritužbe i predstavke
7.4. Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
7.5. Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
7.6. Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)  

                            PREDSJEDNIK 

                        Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) s a z i v a m 2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA za dan 23. srpnja 2013. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  1. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Izvještaj o ostvarenju Proračuna Grada Omiša za 2013.godinu
(Izvjestitelj: Ivan Kovačić i Meri Smailagić)  Prilozi : a )   ,  b )   i  c )
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Mate Sovulj)
 

U prilogu se dostavljaju i odluke gradonačelnika dr.sc. Ivana Kovačića o imenovanju predstavnika Grada Omiša u skupštine trgovačkih društava Vodovod d.o.o., Peovica d.o.o. i Promet d.o.o..

                                                                     PREDSJEDNIK

                    Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 40. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 
s a z i v a m

40. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA za dan 08. travnja 2013. (ponedjeljak) u 9.00 sati  u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I 

Za sjednicu predlažem  slijedeći              d n e v n i   r e d

1.      Usvajanje zapisnika o radu 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.inr.  i predstavnik tvrtke Urbos Split)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.) 
5.      Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
6.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2013.g.
(Izvjestitelj: Meri Smailagić,dipl.oec.)
7.      Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Omiša za 2012. godinu
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
8.      Izvješće o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Omiša za 2012.g.
         (Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)  Prilozi : a )  i b )
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.
         (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Denis Tafra, ravnatelj Ustanove)
15. Prijedlog za utvrđivanje prijedloga za  imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu
(Izvjestitelj: Anđelko Kolovrat, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje,
 materijali će se dostaviti uoči sjednice)
16. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2012.g.
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof., materijali će se dostaviti uoči sjednice)
         
  
                                                                             PREDSJEDNIK                                                                                 
                                                                           Zvonko Močić, v.r.             

 Ispis   
 39. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

 

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

39. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 13. ožujka 2013. (srijeda) u 9.00 sati

u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje zapisnika o radu 37. i 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.      Vijećnički upiti

3.     Izvješće o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Omiša za 2012.g.

     Prilozi a) , b) , c)

         (Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)

4.      Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Omiša 

      Prilozi a) i b)

      (Izvjestitelj: Joško Stella, predsjednik Odbora)

5.      Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša

(Izvjestitelj: Joško Stella, predsjednik Odbora)

6.      Prijedlozi za dodjelu Javnih priznanja Grada Omiša

      Prilozi a) , b) ,c)

(Izvjestitelj: Anđelko Kolovrat, predsjednik Odbora)

  7.      Prijedlog Dopune Odluke o donošenju UPU Pisak

        (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

8.      Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na području Grada Omiša

         (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

9.      Izvješće o  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture

          (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

          (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

11. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u naselju Ostrvica

         (Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora)

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica u naseljima Svinišće i Blato na Cetini

         (Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora)

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica u naseljima Stanići, Čelina, Lokva i Marušići

         (Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora)

  14.  Izvješće o radu Vlastitog pogona za 2012. godinu

         (Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)

  15.  Prijedlog Odluke o donošenjuPlana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Omiš

         (Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i predstavnik Alfa Atest d.o.o. Split)

16.  Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Omiša u 2013. godini

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mijo Mimica, načelnik Stožera)

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Centra za kulturu Omiš

(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Denis Tafra, ravnatelj Centra)

18. Prijedlog Pravila o dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica

(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Đurđa Rogošić, ravnateljica DV Omiš)

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja

(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Đurđa Rogošić, ravnateljica DV Omiš)

20.  Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Omiša za 2012. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Josip Ančić, predsjednik Savjeta mladih)

 

 

 

                                                                            PREDSJEDNIK                                                                                 

                                                                           Zvonko Močić, v.r.              


 Ispis   
 38. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

38. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 28. prosinca  2012. (petak) u 9.00 sati

u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Vijećnički upiti
 2. Prijedlog  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2012. godinu

(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof. i Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2012. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  Grada Omiša za 2011. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2012.g.

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa  održavanja   komunalne infrastrukture Grada   Omiša za 2012. g.

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada omiša za 2013.g.

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1. Prijedlog Programa  održavanja  komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2013.g.

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                 

                                                                        Zvonko Močić, v.r.             


 Ispis   
 37. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

37. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 22. prosinca  2012. (subota) u 9.00 sati

u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu

(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof. i Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2013.g.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne srbi za Grad Omiš u 2013.g.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2013. g.

(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1. Prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora „Vodovod“ d.o.o. Omiš

(Izvjestitelj: Anđelko Kolovrat, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje)

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                

                                                                            Zvonko Močić, v.r.          

 Ispis   
 36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

36. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 27. studenoga  2012. (utorak) u 9.00 sati

u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 1. Izvješće o realizaciji godišnjeg programa rada za školsku 2011./2012.g. i Izvješće o financijskom poslovanju za 2011.g. Dječjeg vrtića „Omiš“ Omiš

(Izvjestitelji:  Đurđica Rogošić, ravnateljica Ustanove)

 1.  Program rada Dječjeg vrtića „Omiš“ Omiš za školsku 2012./2013. godinu

(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, ravnateljica Ustanove)

 1. Izvješće o realizaciji godišnjeg programa rada dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ OJ Omiš za školsku 2011./2012.g.  

(Izvjestitelj: Virna Sasso, osnivačica Ustanove)

 1. Program rada Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ OJ Omiš za školsku 2012./2013.g.

(Izvjestitelj: Virna Sasso, osnivačica Ustanove)  

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti (za ustrojavanje dislociranog nastavnog mjesta osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ u  Kostanju)

(Izvjestitelj:  Đeki Stanić i Denis Tafra, ravnatelj Centra za kulturu Omiš)

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                

                                                                            Zvonko Močić, v.r.             


 Ispis   
 35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 24. listopada  2012. (srijeda) u 9.00 sati

                                             u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                                   d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Omiš
  Prilozi :  Procjena, Prilog A, Prilog B. 

   (Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Željka Ravlić predstavnica Alfa Atest d.o.o. Split)

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za proširenje novih nastavnih programa rada u Osnovnog glazbenoj školi „Lovro pl.Matačić“

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Denis Tafra, mag.ing., ravnatelj Centra za kulturu)

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

 (Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)

 1. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Trga sv. Petra u Omišu

(Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora za imenovanje ulica i …)

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                

                                                                            Zvonko Močić, v.r.              

 


 Ispis   
 34. Sjednica Gradskog vijeća Minimiziraj

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m
34. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 17. rujna  2012. (ponedjeljak) u 9.00 sati
 u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I      
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
 
 1. Usvajanje zapisnika o radu 33. sjednice Gradskog vijeće Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Odluke o dopuni II. Odluke o izmjenama i dopunama PPU Grada Omiša
(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.građ. i predstavnik tvrtke URBOS Split)
 1. Prijedlog Odluke o donošenju UPU Medići
(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.građ. i predstavnik tvrtke ARHING Split)
 1. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta označenog kao čest.zem. 3198/25 za zemljište označeno kao čest.zem. 3198/26, obje k.o. Duće
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2012.g.
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
 
 
 PREDSJEDNIK                                 
                                                                                
   Zvonko Močić,v.r                               
 

 Ispis   
 Zapisnici sjednica GV Minimiziraj

 Ispis   
 Kandidacijska lista grupe birača dr.sc. Ivana Kovačića Minimiziraj


Kandidacijska lista grupe birača, nositelj dr.sc Ivan Kovačić
Gradski vijećnici: Zorica Terzić i  Sanja Ilić ( Neven Lelas do 31.3.2014 )


Sukladno čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13) obvezni smo  dostaviti godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu Državnom uredu za reviziju, te Državnom izbornokm povjerenstvu.

Sukladno čl.39. Zakona o financiranju Financijski izvještaji  se s  sastavnim dijelovima objavljuju se web stranici Grada Omiša.


Zorica Terzić

Godišnji financijski izvještaj za 2013.godinu – Zorica Terzić;
Program rada za razdoblje 01.01.-31.12.2014.godine – Zorica Terzić;
Financijski plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2014.godine – Zorica Terzić;
Izvješće o donacijama za razdoblje 17.06.-31.12.2013.godine – Zorica Terzić;

Izvješće o donacijama za razdoblje od 1.1. do 30.6.2014 - Zorica Terzić;
Program rada za razdoblje 01.01.-31.12.2015.godine – Zorica Terzić;
Financijski plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2015.godine – Zorica Terzić;

Izvješće o donacijama za razdoblje od 1.7. do 31.12.2014 - Zorica Terzić;
Izvješće o donacijama za 2014.godinu - Tablica - Zorica Terzić;
Godišnji financijski izvještaj za 2014.godinu - Zorica Terzić;
Bilanca - 2014 - Zorica Terzić;

Sanja Ilić

Program rada za mandatno reazdoblje 2013-2017 godine - Sanja Ilić
Godišnji programa rada za 2014.godinu - Sanja Ilić
Finanacijski plan za razdoblje 1.4.2014. do 31.12.2014. god. - Sanja Ilić
Izvješće o donacijama - 30.6.2014.

Program rada za razdoblje 01.01.-31.12.2015.godine – Sanja Ilić
Financijski plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2015.godine – Sanja Ilić
Izvješće o donacijama za razdoblje od 1.7. do 31.12.2014 - Sanja Ilić
Izvješće o donacijama za 2014.godinu - Sanja Ilić
Godišnji financijski izvještaj za 2014.godinu - Sanja Ilić
Bilanca - 2014 - Sanja Ilić


Neven Lelas

Godišnji financijski izvještaj za 2013.godinu – Neven Lelas;
Program rada za razdoblje 01.01.-31.12.2014.godine – Neven Lelas;
Financijski plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2014.godine – Neven Lelas;
Izvješće o donacijama za razdoblje 17.06.-31.12.2013.godine – Neven Lelas;

Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1.-31.3.2014.godine – Neven Lelas;

 


 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Natječaji bespovratna sredstva
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice