Traži  
  26. rujan 2022.      Kontakt ..:: Gradska uprava » Gradonačelnik ::..   Prijava  

 Gradonačelnik Minimiziraj


Dana 21. svibnja 2021. stupili su na dužnost :

Ivo Tomasović, dipl.oec. - gradonačelnik ,

Žarko Kovačić, dipl.ing.agr., zamjenik gradonačelnika

 

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

-       utvrđuje i podnosi  prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

-       donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

-       daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću ponose drugi ovlašteni predlagatelji,

-       izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća

-       utvrđuje i podnosi prijedlog proračuna, odluke o izvršenju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

-       upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

-       odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina  i drugom raspolaganju imovinom Grada Omiša pojedinačne vrijednosti do najviše  0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom,  u skladu s ovim Statutom, zakonom i posebnim propisima,

-       upravlja prihodima i rashodima Grada,

-       upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

-       donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada

-       imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-       imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-       imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

-       imenuje i razrješuje predstavnike Grada Omiša u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društva i drugih pravnih osoba osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-       utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-       predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-       razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-       usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Omiša u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,

-       propisuje kriterije ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja.

-       donosi pravilnik kojim se uređuju materijalna i druga prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika,

-       obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-       obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom,    ovim Statutom i drugim propisima.

 

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

 

 

Izvršne poslove obavlja i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom.

 


 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice