Traži  
  1. listopad 2022.      Kontakt ..:: Aktualno » EU PROJEKTI ::..   Prijava  

 EU PROJEKTI Minimiziraj

 

Reciklažno dvorište


  
 rujan 2017 Minimiziraj
IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
NA PODRUČJU GRADA OMIŠA, ref. br. KK.06.3.1.03.0006
 
Na Otvoreni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dostavu projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta, ref.br. KK.06.3.1.03, Grad Omiš je u suradnji s tvrtkom Peovica d.o.o. u travnju 2017. godine prijavio projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša.
 
Nakon izvršenog vrednovanja projektnog prijedloga od strane nadležnih tijela, u rujnu 2017. godine Grad Omiš je za navedeni projekt s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, kao Posredničkim tijelom razine 1, te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijelom razine 2, potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., ukupne vrijednosti 2.897.450,27 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 2.662.946,27 kuna, a bespovratna sredstva 84,99% ukupnih prihvatljivih troškova odnosno 2.263.504,00 kuna.
 
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša, ref.br. KK.06.3.1.03.0006, financira se sredstvima Europske unije iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a provodit će se u razdoblju od rujna 2017. godine do travnja 2019. godine, kada se očekuje upis omiškog reciklažnog dvorišta u Očevidnik reciklažnih dvorišta pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
 
OPIS PROJEKTA, CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI
 
Svrha projekta: izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Grad Omiš doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog (opasnog) otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
 
Opravdanost projekta: izgradnja reciklažnog dvorišta definirana je čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) i za područje Grada Omiša, s obzirom na broj stanovnika od 14.936 prema Popisu stanovništva iz 2011., predviđa osiguravanje funkcioniranja najmanje jednog reciklažnog dvorišta, čijom će se uspostavom:
1.      potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstva te njegovu odgovarajuću oporabu odnosno zbrinjavanje, čime se smanjuje praksa odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš
2.      potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada čime se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad odnosno smanjenje dodatnih troškova zbrinjavanja takvog otpada koji se odlaže uz spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada
3.      potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase kao i otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima čime se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad odnosno smanjenje dodatnih troškova zbrinjavanja takvog otpada koji se odlaže uz spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada
4.      potaknuti i povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada (ambalaža koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade, većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu, te plastike koja nije ambalažni otpad)
5.      omogućiti stanovništvu odlaganje svih vrsta otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/2014, 51/14, 121/15 i 132/15)
6.      omogućiti implementaciju novog sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata za lokalno stanovništvo
7.      omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i poslova na prikupljanju i selekciji otpad
 
Prilikom projektiranja i odabira lokacije reciklažnog dvorišta poštivalo se načelo blizine kako bi troškovi manipulacije otpadom i njegova prijevoza bili što manji, pa je isto smješteno u naselju Zakučac i udaljeno je od najvećeg naselja Omiš oko 1,50 km.
U prvoj godini rada reciklažnog dvorišta planira se povećati odvojeno prikupljanje korisnog otpada za 500t, odnosno odnosno željeza za 15t, neželjeznih metala 5t, HDPE za 10t, PET za 25t, papira/kartona za 100t, stakla za 35t, te ostalog otpada za 310t, što će dovesti do ukupnog smanjenja CO2 zbog recikliranog materijala u iznosu od 192t, ali i generirati prihod od prodaje korisnog otpada u iznosu od 100.000 kn. Za količine odvojeno prikupljenog korisnog otpada u slijedećim godinama planira se rast od 2% na godišnjoj razini, što će doprinijeti trendu smanjenja CO2 i dalnjem povećanju prihoda.
 
Ciljne skupine: cjelokupno stanovništvo s prebivalištem na području Grada Omiša, koje će imati direktnu korist od izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta jer je isto osnovni preduvjet za uspostavu sustava odvojenog prikupljanja otpada "od vrata do vrata", što će u konačnici dovesti do toga da kućanstva imaju manje mjesečne račune za odvoz otpada. Stanovništvo će imati korist od projekta i na način da će imati uređeno mjesto na kojem će moći odložiti problematični otpad umjesto da ga odbacuje s komunalnim otpadom ili u prirodu.
 
 
kontakt osobe za više informacija o projektu:
  1. Grad Omiš, Katarina Pupačić: katarina.pupacic@omis.hr
  2. Peovica d.o.o., Stipe Tokić:     stipe.tokic@peovica.hr
 
 
 
 
 
 

 Ispis   
 Zaželi posao na području Grada Omiša, kodni broj UP.02.1.1.05.0208 Minimiziraj
21.9.2018.

Dana 21. rujna 2018. godine, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekata u okviru otvorenog trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, donijelo je i objavilo Odluku o financiranju projekta „Zaželi posao na području Grada Omiša“, ref.br. UP.02.1.1.05.0208, kojom se Gradu Omišu dodjeljuje ukupno 4.957.643,59 kn bespovratnih sredstava za njegovu realizaciju. U okviru projekta planirana je edukacija i zapošljavanje 30 žena s područja Grada Omiša na poslovima pružanja usluge pomoći u kući za 120 kućanstava na razdoblje od 24 mjeseca. Nakon završetka projekta, žene uključene u njegovu provedbu bit će osposobljene za tržište rada u zanimanjima njegovateljica ili geronto domaćica, što će im otvoriti mogućnost ponovnog zapošljavanja ili samozapošljavanja. Projekt "Zaželi posao na području Grada Omiša" doprinosi osnaženju i unapređenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Omiša. Partneri u provedbi projekta su: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split, Centar za socijalnu skrb Omiš, Udruga osoba s invaliditetom „Agape“ Omiš i Lokalna akcijska grupa „Adrion“. Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020
EU

 Ispis   
 Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Grada Omiša, referentni broj KK.07.4.2.10.0002 Minimiziraj
7.5.2019

Dana 06. svibnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Omiša, Ivo Tomasović, dipl.oec. potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Dužobalne biciklističke staze i šetnice na području Grada Omiša, ref.br. KK.07.4.2.10.0002 s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.986.113,55 kuna, od čega se 7.643.642,51 kuna odnosi na bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja.
Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje biciklističke staze i šetnice u priobalnom pojasu Grada Omiša, naselje Omiš, predio Brzet, povezujući direktno dijelove naselja Omiš – Mlija, Brzet i Nemira, te posredno dio naselja Borak uključenjem vertikalne komunikacije. Projektom se doprinosi unaprjeđenju biciklističke i pješačke infrastrukture na području Omiša te povećanju sigurnosti svih sudionica i sudionika u prometu. Projekt će uz omogućavanje intenzivnijeg korištenja bicikala i pješačenja kao načina putovanja doprinijeti i smanjenu korištenja automobila, te posljedično time i smanjenju pritisaka na prostor i okoliš, dok će infrastrukturom prilagođenom obiteljima, starijim osobama i osobama s invaliditetom biti omogućena dostupnost šetnici i obali na tom području. Staza će tako biti na korištenje svim građankama i građanima Grada Omiša, posjetiteljima i turistima.
EU

 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice