2/5/2006

 

 

 

                    Na temelju članka 15. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša, br. 8/01.), a u svezi s Nacionalnom strategijom jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. - 2006. godine («Narodne novine«, broj 13/03),  Gradsko vijeće Grada Omiša na 10, sjednici, održanoj 2.svibnja 2006. godine, donosi

 


STRATEGIJU

jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

u razdoblju od 2006. do 2010. godine

1.   UVOD

 

         Hrvatski sabor na 25. sjednici 4. listopada 2002. podržao je prijedlog, a Vlada Republike Hrvatske 16, siječnja 2003. godine donijela Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) (NN, 13/03.).

         Polazeći od odrednica dokumenata Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe s tematikom o osobama s invaliditetom, Nacionalna strategija kao osnovne ciljeve naznačuje promicanje i osiguravanje prava osoba s invaliditetom, stvaranje uvjeta za rješavanje problema, usklađeno djelovanje i učinkovito informiranje, osiguranje punog i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice, te senzibiliziranje društva za potrebe osoba s invaliditetom.

         Nacionalna strategija obvezuje tijela državne uprave na svim razinama na provođenje u njoj sadržanih mjera i osiguranje sredstava u proračunu za svaku godinu radi ostvarenja planiranih mjera.

         Grad Omiš izvršava ovlasti i obveze što proizlaze iz njegova samoupravnog djelovanja preko tijela Grada Omiša, mjesne samouprave, gradskih upravnih tijela i javnih službi, a na dobrobit građana Grada Omiša.

          Slijedom navedenoga, a imajući u vidu specifične potrebe osoba s invaliditetom i njihov udio u ukupnom broju stanovnika (9,8%) - izrađena je Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2006. do 2010. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

Prihvaćanjem i provođenjem mjera Strategije uspostavlja se učinkovit i odgovoran sustav cjelovitije skrbi o osobama s invaliditetom Grada Omiša putem mjera i aktivnosti koje će gradska upravna tijela poduzimati i provoditi samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Omiša, udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom i drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

2.  PROGRAM DJELOVANJA

 

2.1.   OBITELJ I CIVILNO DRUŠTVO

 

        1. Grad Omiš, u suradnji s tijelima državne uprave, udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom i drugim organizacijama, trajno i aktivno stvarat će uvjete za nesmetano uključivanje osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice, poštujući pri tome pravo izbora osobe s invaliditetom i njezin odabir načina života prema vlastitim mjerilima i vrijednosnom sustavu.

           2.  Grad Omiš u svom proračunu osiguravat će u razumnim granicama sredstva za financiranje osnovne djelatnosti udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, te za financijsku potporu njihovim programima i projektima.
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s nadležnim gradskim odjelima, izradit će do 31. listopada 2006. godine prijedlog kriterija i mjerila za financiranje osnovne djelatnosti i potpomaganja programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom za 2007.g..

           3.    Grad Omiš poradit će na stvaranju pretpostavki za osnivanje savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji sa širokim rasponom djelovanja: individualni i grupni rad, psihosocijalna podrška, ostvarivanje prava, prihvaćanje invaliditeta, edukacija o potrebama, mogućnostima, prihvatu i tretmanu i drugo. U rad savjetovališta trebaju biti uključeni stručnjaci različitih profila i područja važnih za osobe s invaliditetom, a radio bi lokacijski i vremenski prema potrebama korisnika.

           Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i ustanovama zdravstva i prosvjete, te udrugama.

            Rok: do kraja 2006.

            4.   Pravilnik o socijalnoj skrbi i druge relevantne propise Grada Omiša valja  zadržati u zatečenom opsegu te dopunjavati s drugim odredbama o invaliditetu kao jednom od uvjeta za utvrđivanja prava na socijalne pomoći, socijalni stan, stipendiju i druge potpore i olakšice građana Grada Omiša.

             Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

             Rok: trajno

 

2.2.            ZDRAVLJE, ŠPORT I REKREACIJA

 

             1.   U svrhu unapređenja prevencije i promicanja zdravlja osoba s invaliditetom, utvrditi mogućnost definiranja načina provođenja, primjene i praćenja podataka u vezi s djecom s rizicima koristeći se vlastitim i podacima Hrvatskog registra osoba s invaliditetom.

              Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s ustanovama zdravstva i prosvjete te Centrom za socijalnu skrb

              Rok: do kraja 2007.

              2.   U suradnji s medicinskom strukom  razmotriti svrsishodnost postojeće organizacije službi za rehabilitaciju osoba s invaliditetom i utvrditi mogućnosti učinkovitijeg ustroja   za pružanje usluga zdravstvene zaštite i medicinske rehabilitacije (ambulanta-poliklinika-centar) s dnevnim rehabilitacijskim tretmanom osobama s invaliditetom na području Grada Omiša.

               Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s Kliničkom bolnicom, Domom zdravlja i Medicinskim fakultetom te HZZO.

               Rok: do 30. lipnja 2007.

               3.   Osigurati edukaciju na razini primarne zdravstvene zaštite o posebnostima bolesti i stanja radi osposobljavanja djelatnika za rješavanje problema vezanih uz prihvat i rad s osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji.

                Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s medicinskom strukom.

                Rok: trajno

               4.  Osigurati besplatno dostupnost školskih objekata i prostora za izvannastavne športske i rekreacijske aktivnosti djece i mladeži, uključujući i svu djecu i mladež s invaliditetom.

                Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i predškolske i druge prosvjetne ustanove.

                Rok: do kraja  2006.

               5.   Cjelovita prilagodba prostora i objekata u vlasništvu Grada Omiša namijenjenih športu i rekreaciji, kako bi bili dostupni svim osobama s invaliditetom.

                Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša.

                 Rok: do kraja 2010.

             6.  Održavati opremu i javnu plažu ili prostore za potrebe osoba s invaliditetom, koje će biti u izravnoj funkciji rehabilitacije, socijalizacije i poboljšanja njihova zdravlja.

            Nositelj: Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom

            Rok: do kraja 2010.

 

2.3.            OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA

 

           1. Grad Omiš osigurava pravo na odgovarajuće obrazovanje svim osobama s invaliditetom u skladu s njihovim potrebama, sposobnostima i željama i to u običnom okruženju zajedno s vršnjačkim skupinama, gdje god je i kad god je to moguće.

            Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

            Rok: trajno.

           2.    Tražiti i pripomoći dječjim vrtićima i osnovnim i srednjim školama za prihvat i odgojni i obrazovni tretman djece i mladeži s invaliditetom u svrhu njihove prostorne prilagodbe, kadrovskog ekipiranja i edukacije, te opremanja specifičnim didaktičkim i drugim pomagalima.

            Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, te prosvjetne ustanove.

            Rok: do kraja 2006.

           3.    Izraditi program postupnog uklanjanja arhitektonskih zapreka u razumnim granicama i uvođenja elemenata informacijske podrške za gluhe i slijepe osobe u objekte odgoja i obrazovanja, kako bi se omogućilo osobama s invaliditetom nesmetani pristup i korištenje njihovih prostora i sadržaja.

            Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno-stamenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša.

            Rok: do kraja 2007.

           4.   Grad Omiš će pripomoći lokalnim prosvjetnim ustanovama da u suradnji s nadležnim ministarstvom ustroje sustav praćenja djece s invaliditetom od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja.

            Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Splitsko-dalmatinska županija – Upravni odjel za prosvjetu i za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Ured državne uprave u  SDŽ - Služba za prosvjetu i za zdravstvo, ustanove i udruge.

            Rok: do kraja 2007.

           5.   Grad Omiš, u suradnji s tijelima državne uprave, udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, stalno će  omogućavati organiziranje i provedbu stručnog usavršavanja odgajatelja, učitelja i nastavnika  te volontera radi podizanja razine profesionalne osposobljenosti za prihvaćanje i postupanje s osobama s invaliditetom i suradnju s njihovim obiteljskim krugom.

            Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

            Rok: trajno.

           6.    Zalaganje za gradnju novih i dodatnu prilagodbu postojećih predškolskih objekata za specifične skupine djece s invaliditetom.

             Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

             Rok: trajno

            7.  Zalaganje za uključivanje djece i mladeži s invaliditetom u redovite odgojne i obrazovne skupine, kao i za osiguranje uvjeta za njihovu što potpuniju integraciju.

             Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, ustanove i udruge.

             Rok: trajno.

            8.   Grad Omiš će poticati i dio proračunskih sredstava usmjeriti na edukaciju zaposlenih i volontera u udrugama osoba s invaliditetom.

             Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

             Rok: trajno.

            9.    Raditi na tome da služba profesionalne orijentacije održava aktivnosti i stalno definira zanimanja koja najbolje odgovaraju željama i sposobnostima osoba s invaliditetom, da bude dostupna osobama s invaliditetom za savjetovanje o izboru obrazovanja, zanimanja i zapošljavanja, te da bude ekipirana s dovoljno kvalificiranih osoba za rad u multidisciplinarnim skupinama.

              Nositelji: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

              Rok: trajno,

            10.   Poraditi na pribavljanju i prilagodbi objekata i opreme   tehničke kulture za specifične skupine djece i mladeži s invaliditetom, kao i na izradi i provođenju specifičnih programa za djecu i mladež s invaliditetom iz područja tehničke kulture, osobito informatike.

             Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

             Rok: do kraja 2008.

            11.   Poticati razvoj mobilnih službi potpore edukacijskoj integraciji osoba s invaliditetom sukladno objektivnim mogućnostima davatelja i korisnika takvih usluga.
             Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

             Rok: trajno.

 

2.4.   PROFESIONALNA REHABILITACIJA, ZAPOŠLJAVANJE I RAD

 

       1.   Grad Omiš će poticati i stimulirati aktivnosti i mjere kojima se osobama s invaliditetom omogućuje profesionalna rehabilitacija u svrhu cjelovitije pripreme i osposobljavanja za uključivanje u svijet rada na otvorenom tržištu, u zaštitnim radionicama, samozapošljavanjem ili u radnim centrima.

         Nositelji: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i prosvjetnim ustanovama (učilišta).

         Rok: trajno.

       2.    Grad Omiš će aktivno pratiti i poticati primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, 143/03, 33/05).

        Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

        Rok: trajno.

       3.     Utvrditi mogućnosti uvođenja poticajnih mjera Grada Omiša (olakšica, kompenzacija, povoljnog kreditiranja, novčane potpore i dr.) za zapošljavanje osoba s invaliditetom u običnom okruženju za otvaranje i prilagodbu radnog mjesta te osiguranje potrebnih alata, kao i za samozapošljavanje i rad kod kuće.

         Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s Odsjekom za financije i računovodstvo, te Upravnim odjelom za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša.

         Rok: do kraja 2007.

        4.      Poticati poslodavce i organizacije poslodavaca na otvaranje ili pomoć pri otvaranju radnih mjesta za osobe s invaliditetom, kao i na ostvarivanje odgovarajuće proizvodnje putem posebnih ugovora sa zaštitnim radionicama ili osobama s invaliditetom koje rade kod kuće ili izvan kuće.

          Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

          Rok: trajno.

         5.  Pribaviti stručnu analizu stanja, problema i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te organizacijsko, kadrovsko i sadržajno osnaživanje organizacija prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

          Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

          Rok: do kraja 2007.

 

2.5.            SOCIJALNA INTEGRACIJA I OKRUŽENJE

 

       1.    Grad Omiš, u okviru svoje nadležnosti i u suradnji s odgovarajućim ministarstvima, uredima Splitsko-dalmatinske županije i pravnim osobama u Gradu Omišu, stalno će raditi na otklanjanju arhitektonskih zapreka i osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom javnim prostorima i objektima sukladno Zakonu o gradnji, te na uvođenju informacijske podrške za slijepe i gluhe osobe. Radi osiguranja pune socijalne integracije i stvaranja jednakih mogućnosti za sve građane - Grad Omiš svoje aktivnosti posebno će usmjeriti na:

       a)  izradu plana postupne prilagodbe objekata zdravstvenih i socijalnih ustanova potrebama osoba s invaliditetom s rokovima izvršenja planirane prilagodbe.

        Nositelj:  Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, te zdravstvene i socijalne ustanove i organizacije.

        Rok: do kraja 2006.

       b) izradu plana postupne prilagodbe objekata odgoja i obrazovanja (uključivo i đačkih i studentskih domova) te športskih ustanova i objekata s rokovima izvršenja planirane prilagodbe.

           Nositelji:  Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša i javne prosvjetne ustanove.

           Rok: do kraja 2007.

         c)  izradu plana postupne prilagodbe objekata kulturnih ustanova (muzeja, galerija, kazališta, kina, knjižnica, crkava....) s rokovima izvršenja planirane prilagodbe.

          Nositelj: Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša i Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša te javne  ustanove u kulturi.

          Rok: do kraja 2008.

         d)    izradu plana postupne prilagodbe i opremanja tehničkim pomagalima objekata ureda i službi uprava Grada Omiša i Splitsko-dalmatinske županije, te ureda državne uprave, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Omiša i Županije s rokovima izvršenja planirane prilagodbe.

           Nositelji: Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša.

           Rok: do kraja 2006.

          e)    izradu plana postupne prilagodbe ulica, trgova, šetnica, parkova, kupališta i drugih javnih prometnih površina i prostora (ukošavanje rubnjaka nogostupa, uređenje rampi, signalizacija...) s rokovima izvršenja do kraja 2010. godine na svim značajnim mjestima na prostoru Grada Omiša.

          Nositelj: Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša.

          Rok: do kraja 2006.

          2.  Grad Omiš poticat će otklanjanje arhitektonskih zapreka i prilagodbu potrebama osoba s invaliditetom objekata trgovina, pošta, banaka, ugostiteljsko-turističkih i hotelskih objekata, obrtničkih i drugih uslužnih radnji te objekata javnog okupljanja građana.

           Nositelji: svi uredi i službe gradske uprave

           Rok: trajno

          3. U cilju poboljšanja mobilnosti osoba s invaliditetom Grad Omiš će poticati i potpomagati razvoj službe besplatnog prijevoza «od vrata do vrata» nepokretnih i osoba s teškim invaliditetom koje nisu u mogućnosti koristiti javni prijevoz, te tražiti  postupnu zamjenu voznog parka javnog gradskog prijevoznika niskopodnim autobusima.

          Nositelji: Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša te Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

          Rok: trajno.

         4.  Grad Omiš poduzet će potrebne radnje u svrhu opremanja i prilagodbe autobusnih stajališta za ulazak i izlazak iz autobusa.

          Nositelj: Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša te Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

          Rok: do kraja 2008.

         5.    Grad Omiš inicirat će poduzimanje radnji radi uređenja pristupa postojećih stambenih zgrada i njihove moguće prilagodbe potrebama osoba s invaliditetom,

          Nositelj: Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša.

          Rok: trajno

 

 

 

 

 

2.6.            SOCIJALNA POMOĆ I SKRB

 

              1.   Provesti istraživanje o socijalnom i materijalnom statusu osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u cilju utvrđivanja stanja i mjera za poboljšanje njihove socijalne sigurnosti, zaštite i integracije.

              Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i udrugama

              Rok: do kraja 2008.

             2.  Utvrditi mogućnosti   pružanja potpore osobama s invaliditetom za rehabilitaciju, medicinsko liječenje, stručno  osposobljavanje, nabavu tehničkih pomagala, adaptaciju stana/zgrade, prijevoz i komunikaciju, samozapošljavanje, te obiteljima koje imaju djecu s invaliditetom i osobama koje se ne mogu zaposliti poradi skrbi o osobi s invaliditetom.

             Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s odgovarajućim stručnim tijelima i udrugama.

             Rok: trajno.

             3.   Utvrditi mogućnosti za gradnju Doma za osobe s invaliditetom i dnevnih centara za skrb, psihološko savjetovanje, edukaciju, različite aktivnosti, druženje i socijalnu integraciju.

             Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

             Rok: do kraja 2010.

             4.   Organizirati i provoditi stalne i povremene edukacije, stručne skupove i promotivne kampanje za ciljane skupine osoba s invaliditetom i članove njihovih obitelji, voditelje udruga osoba s invaliditetom i druge.

             Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša , u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, ustanovama, udrugama i stručnjacima.

             Rok: trajno.

            5.  Organizacija i provođenje rasprava po mjesnim odborima o stanju, potrebama i mogućnostima skrbi za osobe s invaliditetom.

            Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s vijećima mjesnih odbora, Centrom za socijalnu skrb, ustanovama  i udrugama.

            Rok: trajno.

 

2.7.   INFORMIRANJE

 

        1.    Učiniti dostupnima informacije o pristupačnosti javnih objekata i ustanova osobama s invaliditetom tiskanjem Vodiča kroz Omiš, postavljanjem na web stranice, te telefonskim pozivom službe informacija u Gradu Omišu.

          Nositelj: Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Ured gradonačelnika Grada Omiša,

          Rok: do kraja lipnja 2007,

        2.    Osiguravanje prostora za informiranje o aktivnostima tijela, institucija i udruga u korist osoba s invaliditetom u glasilima Grada Omiša.

        Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša

        Rok: trajno.

        3.   U svrhu senzibiliziranja javnosti o stanju, potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom sustavno, jedan put godišnje, davati informacije o aktivnostima i problematici unapređenja skrbi i poboljšanja života osoba s invaliditetom.

         Nositelji: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Omiša

          Rok: trajno.

         4.    Održavati okrugle stolove, tribine, tiskovne konferencije i si. za stručnu i širu javnost o problemima i pozitivnim iskustvima osoba s invaliditetom Grada Omiša.

          Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

          Rok: trajno.

          5.    Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Omiša, u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i udrugama  koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom, svake će godine osmisliti javna djelovanja za obilježavanje datuma važnih za promicanje ljudskih prava i unapređenje položaja osoba s invaliditetom.

 

 

3.   ZAVRŠNE ODREDNICE

 

          Provedba mjera Strategije zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju brojnih sudionika. Mjere i aktivnosti navedene u Strategiji uspješno će se i pravovremeno provoditi samo uz stalnu koordinaciju pojedinih izvršitelja.

          Gradski uredi, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada Omiša dužni su provoditi mjere i aktivnosti naznačene u Strategiji.

          Odjeli i službe gradske uprave dužni su u svoje godišnje planove rada uvrstiti mjere i aktivnosti u skladu sa Strategijom, te za svaku godinu osigurati sredstva za njihovu provedbu.

           Gradsko poglavarstvo Grada Omiša odmah nakon donošenja Strategije osnovat će Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo će identificirati potrebe i prioritete osoba s invaliditetom, predlagati mjere za njihovo zadovoljavanje i rješavanje, poticati i usklađivati aktivnosti na razini Grada Omiša u korist osoba s invaliditetom, te pružati stručnu i savjetodavnu pomoć nositeljima i suradnicima u provođenju mjera i aktivnosti na unapređenju skrbi i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom.

            Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s drugim nadležnim gradskim upravnim tijelima i Povjerenstvom, izradit će godišnji plan provedbe Strategije uz prijedlog proračuna Grada Omiša za slijedeću godinu.

             Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, u suradnji s Povjerenstvom, koordinirat će i pratiti provedbu Strategije i obavljati administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo uz odgovarajuće kadrovsko ekipiranje.

             Nadležna tijela gradske uprave dostavljat će do 28.veljače svake godine Povjerenstvu izvješće o provedbi mjera iz svoje nadležnosti, koje će do 31.ožujka objedinjeno izvješće dostavljati Gradskom poglavarstvu Grada Omiša,

 

             Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2006. do 2010. godine objavit će se u Službenom glasniku Grada Omiša.

 

Zatvori